Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma i LBI International AB (publ)

På LBis årsstämma den 12 maj 2010 fattades följande beslut:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009.

Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009 och ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarfrihet beviljades för styrelseledamöter och verkställande direktörerna.

Styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Katarina G. Bonde, George W. Fink, Michiel Mol, Fred Mulder och Lucas Mees. Till styrelsens ordförande valdes Fred Mulder. Styrelsearvode ska utgå med ett sammanlagt belopp om 130 000 EUR att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande 30 000 EUR och till var och en av de övriga ledamöterna 20 000 EUR.  Arvode ska utgå med 8 000 Euro till vardera ordföranden i Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet, totalt 16 000 Euro. Ersättningen till styrelsen skall reduceras proportionellt om bolaget upplösas till följd av slutförandet av fusionen med Obtineo Netherlands Holding N.V. som godkändes vid en extra bolagsstämma den 26 april 2010.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs vid årsstämman 2007 till revisorer i Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2011. Arvode till revisorer ska utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen intill nästa årsstämma ska bestå av tre ledamöter, Frank Bergman (Red Valley, Luxembourg, S.à.r.l.), Gunnar Ek (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Fred Mulder (styrelseordförande i LBI International AB).

Riktlinjer för lön och ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag, fastställdes.

För ytterligare information kontakta:
Luke Taylor, VD, LBI International AB
+44 20 7446 7500, luke.taylor@lbi.com

Huub Wezenberg, tillförordnad ekonomi- och finansdirektör, LBI International AB
+31 20 460 4500, huub.wezenberg@lbi.com

Eva Ottosson, informationsansvarig, LBI International AB
+46 709 41 21 40, eva.ottosson@lbi.com

Om LBi:
LBi är en internationell digital byrå för marknadsförings- och tekniska lösningar och förenar förståelse, kreativitet och expertis för att lösa affärsproblem. LBi är Europas största byrå för kompletta lösningar och tillhandahåller alla digitala kompetenser, inklusive digital strategi, innehåll, servicedesign, media, CRM, tekniska lösningar, hosting och support. LBi har över 1 500 anställda vilka i huvudsak återfinns på större europeiska, amerikanska och asiatiska marknadsplatser som Amsterdam, Atlanta, Berlin, Bryssel, London, Milano, Mumbai, New York, Paris och Stockholm. LBi är noterat på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm och på NYSE Euronext i Amsterdam.

www.lbi.com

Ämnen

  • Data, Telekom, IT