Gå direkt till innehåll
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild
Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Pressmeddelande -

​ 1004 lärare ger sin bild av skolan i Stockholm

Liberalerna i Stockholms stadshus har under våren 2018 skickat ut en enkät till drygt 4000 lärare i Stockholms stads kommunala skolor. 1004 lärare har svarat på enkäten. Den bild som framkommer är nedslående. 

Lärarna beskriver en situation där de är ensamma i sin yrkesvardag och förväntas individanpassa undervisningen på flera olika sätt samtidigt, trots att en del elever skulle må bra av undervisning i ett mindre sammanhang och med speciallärarstöd. 

En mörk bild tecknas också av utvecklingen vad gäller trygghet och studiero i Stockholms skolor, där 43 procent av lärarna svarar att utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren. Det är också en utveckling som syns i stadens elevenkäter där studieron försämrats drastiskt 2018 jämfört med tidigare år, en utveckling som pågått i flera år.

-  Skolan i Stockholm har prioriterats ned av Socialdemokraterna. De ekonomiska påslagen per elev förra året var de lägsta på tolv år, och hälften av alla grundskolor gick med underskott under det året. Socialdemokraterna har inte satt skolan först. Det finns bara ett parti som är garant för tillräckliga skolsatsningar i Stockholm och det är Liberalerna, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalerna i Stockholms stad går till val på att upprätta trygghet och studiero i alla skolor och i alla klassrum. Liberalerna vill också bygga ut det särskilda stödet i Stockholms stad, genom att tredubbla antalet CSI-grupper och anställa fler speciallärare. Skolan ska fokusera på att ge varje barn kunskap, då behövs det trygghet och studiero och tillgång till särskilt stöd för de elever som behöver det.

-  Det är dags att ge skolan och lärarna i Stockholm anständiga villkor. Alla elever har rätt till kunskap och till trygga och lugna klassrum. Och alla lärare har rätt till en bra arbetsmiljö, en bra lön och till de bästa förutsättningarna att göra jobb. Skolan i Stockholm behöver ett maktskifte, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Liberalerna i Stockholms stadshus har under våren 2018 skickat ut en enkät till 4744 lärare i Stockholms stads kommunala skolor. Enkäten var öppen för svar mellan den 22 april och 9 maj 2018. 1004 lärare har svarat på enkäten. Läs rapporten från enkätundersökningen här.

Liberalerna sätter kunskapen främst. Här är några av de förslag för skolan som Liberalerna går till val på i Stockholms stad:

  • Bättre resurser till barn med särskilda behov. Barn i behov av särskilt stöd ska garanteras god undervisning i en bra lärmiljö, antingen i den ordinarie undervisningen eller i mindre särskilda resursgrupper, baserat på barnets behov. Antalet centrala resursgrupper, i Stockholm kallade CSI-grupper, måste öka kraftigt.
  • Satsa på svenskämnet. Det finns ett starkt samband mellan läsförmåga och elevens förmåga att klara andra skolämnen. Läsning stärker såväl språkförståelse som fantasi och litteraturen är viktig i skolans arbete. Därför ska det finnas en läsutvecklingsledare på varje skola. Skolan ska arbeta språkutvecklande inom alla ämnen.
  • Tydliga och utvärderingsbara ordningsregler. Varje skolas ordningsregler ska efterlevas, vara tydliga och välförankrade hos elever och föräldrar och uppdateras med jämna mellanrum. Det ska finnas konkreta mål som ska följas upp regelbundet. Skolan ska kunna ta hand om mobiltelefoner och annan utrustning under skoldagen.
  • Vi vill införa skriftlig föräldrainformation där föräldrar och elever den första skoldagen informeras om skolans regler och vad som förväntas. Föräldrarna/vårdnadshavarna ska skriva under på att man tagit emot och förstått informationen.
  • Stockholms skolor ska ha nolltolerans mot våld och kränkningar. Skolorna ska vara tydliga med att det som benämns mobbning ofta handlar om brottsliga gärningar. För att bättre kunna följa upp mobbning och andra kränkningar vill vi införa ett rapporteringssystem.
  • Inför sociala team. På de skolor där våld, bråk och stök hör till vanligheterna ska sociala team skapas. Med team bestående av kuratorer och andra professionella yrkesgrupper kan skolor med större kraft och snabbhet agera när oro blossar upp.
  • Tydligt stöd och rutiner för avstängning. Rektorer ska ha ett tydligt stöd från staden i fråga om avstängning av elever och andra åtgärder. Det ska finnas handfasta riktlinjer som tydligt visar när och hur avstängningar kan göras av elever som bedöms utgöra ett hot mot andra elever. Skolan ska omedelbart ta kontakt med socialtjänsten när en elev stängs av.
  • Elevhälsoteam på varje skola. Vi vill att varje skola ska ha ett fungerande elevhälsoteam med tillgång till skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare och specialpedagogisk kompetens. Elever ska alltid snabbt få stöd av elevhälsoteamet efter att kontakt har sökts.
  • 1400 lärarassistenter. För att avlasta lärarna vill Liberalerna satsa medel för att kunna anställa totalt ungefär 1400 lärarassistenter till skolorna i Stockholm. Lärarassistenterna ska inte undervisa, utan stödja lärarna med det praktiska arbetet i skolan. Därmed får lärarna möjlighet att ägna sig åt det de är utbildade till, att undervisa.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Niki Westerberg

Niki Westerberg

Presskontakt Presschef 0761229843
Erika Larsson

Erika Larsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Linn Friman

Presskontakt Pressekreterare 076-122 94 86 (Ej sms)

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Jan Jönsson (L) är socialborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Isabel Smedberg-Palmqvist (L) är skolborgarråd i Stockholms stad. Linn Friman och Erika Larsson är pressekreterare hos Liberalerna i Stockholms stadshus.

Liberalerna i Stockholms stadshus
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
10535 Stockholm