Pressmeddelande -

Översiktsplan 2030 - Centrala Lidingö byggs ut och grönområdena utvecklas

Nu har de tre framtidsbilderna från samrådet om översiktsplanen arbetats samman till ett förslag till inriktningsbeslut om hur Lidingö ska utvecklas fram till 2030. Förslaget, som bland annat bygger på de 530 synpunkter som har kommit in från invånare och andra intressenter, styr den fortsatta inriktningen för översiktsplanen som ska ställas ut i början av 2011. Kommunstyrelsen fattar beslut 7 juni.

- Förslaget innehåller en mycket positiv utveckling för Lidingö. Genom att koncentrera bebyggelseutvecklingen till Centrum/Torsvik får vi möjlighet att bevara våra fantastiska grönområden. Dessutom blir kommunikationerna både till och på ön avsevärt bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M).

- Det är glädjande att se det stora engagemang som finns hos Lidingöborna för Lidingös framtida utveckling, säger kommunstyrelsens vice ordförande Minna Klintz (FP). Lidingöborna värnar grönområdena och förslaget innehåller också att vi vill utveckla gång- och cykelstråket vid vattnet mellan Dalénum och Ropsten. 

I den nya framtidsbilden för år 2030 är Lidingö även fortsättningsvis en grön ö där det är lätt att ta sig till vatten och rekreationsområden. Bebyggelsen, med en tydlig stadskärna, har koncentrerats till Centrum/Torsvik. Samtidigt har kommunikationerna förbättrats och därmed förutsättningarna för att bo och arbeta på ön. 

Tydlig stadskärna i Centrum/Torsvik
Ett brett utbud av butiker och service utvecklas i Centrum/Torsvik. Här byggs också bostäder av olika slag, till exempel flerbostadshus, stadsradhus samt senior- och trygghetsboenden. Arbetsplatser integreras med bostäder och grönytor blir viktiga inslag. 

För att möta behovet av närservice och goda kommunikationer på övriga delar av Lidingö kan en försiktig förtätning ske i områden som till exempel Rudboda, Näset och Käppala/Brevik.

Förbindelse över Kyrkviken
Lidingö fortsätter att vara en grön ö med strandpromenader och badplatser. Genom båtpendling och båtliv skapas fler mötesplatser i anslutning till vattnet. 

Gång- och cykelvägnätet utvecklas för att öka tillgängligheten till både grön- och vattenområden liksom möjligheten till hälsosam jobbpendling. Genom en öppningsbar förbindelse över Kyrkviken kan det bli lättare att ta sig till Elfvikslandet, som kan ta emot fler besökare. Det ger också nya möjligheter för konferensanläggningarna på norra ön att förändra sina verksamheter. 

Lidingöbanan dras om via Centrum
Kommunikationerna behöver förbättras och bli mer integrerade både inom ön och till/från Lidingö. Tydligare byten mellan olika trafikslag (bil-tåg-buss-båt-cykel), inklusive fotgängare måste fungera på ett smidigt sätt. 

Lidingöbanan rustas upp, byggs ut med dubbelspår på vissa sträckor och kopplas ihop med Spårväg City. Staden ska verka för att Lidingöbanan på sikt dras om via Torsvik och Lidingö centrum. Tvärförbindelser och busslinjer på norra ön ska också förbättras. 

När det gäller båtpendling ska möjliga pendlingslinjer som förbinder Dalénum, Gåshaga och Elfvik med Nacka, Värmdö och Stockholm utredas. 

Nya möjligheter att påverka
Förslaget till inriktningsbeslut för översiktplanen behandlas i kommunstyrelsen 7 juni och den bearbetade översiktsplanen ska ställas ut i början av nästa år. Då finns det ytterligare möjligheter för Lidingöborna att komma med synpunkter. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska anta den nya översiktsplanen efter sommaren 2011. 

Mer information:
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 073-079 30 50.
Minna Klintz (FP), kommunstyrelsens vice ordförande, tel 073-079 35 81.
Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef, tel 08-731 33 27.

 

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Lidingö

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube

Kontakter

Ulf Petersson

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 08-731 30 24