Pressmeddelande -

EU beviljar Lidköpings kommuns LIFE-ansökan

Projektansökan Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub
Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub (LIWE LIFE) syftar till att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem genom att demonstrera avancerad avloppsvattenreningsteknik och samtidigt förbättra det nya avloppsreningsverkets resurs- och energieffektivitet.

Vad ska det föreslagna projektet uppnå?
Projektet är utformat för att:

 • Minska utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra mikroföroreningar från Ängens avloppsverk för att främja ekosystemtjänsterna i recipienterna Lidan och Vänern
 • Öka resursåtervinningen av näringsämnen, i synnerhet fosfor, genom kretsloppssamarbeten
 • Öka kunskapen om cirkulära ekonomier och flöden av resurser och ekonomi hos myndigheter, industri och medborgare i hela Europeiska Unionen

Insatserna kompletterar det framtida Ängens avloppsreningsverk i Lidköping för att skapa ett innovationsnav för forskning, utbildning och medborgardialog. Projektet kommer att utmana den traditionella synen på avloppsvattenrening som en serie separata processer genom att introducera konceptet Ett Cirkulärt Avloppsreningssystem som istället sätter cirkulära flöden av energi, resurser och vatten i centrum.

Vilka aktiviteter ingår i projektet?
LIWE LIFE avses pågå mellan juli 2018 och juni 2023. Projektets huvudsakliga aktiviteter är investeringar i tre teknologier som skapar förutsättningar att öka regionens resurs- och energiåtervinning samt uppnå framtida utsläppslagkrav på avloppsvatten. De tre teknologierna är:

 1. Fosforåtervinning i form av produktionsteknik för fosforrika gödselgranuler som motsvarar biologiskt konstgödsel. Tekniken finns idag i Nederländerna och Storbritannien men LIWE LIFE är först ut i Sverige.
 2. Ozonering av läkemedelsrester, antibiotika och hormoner i avloppsvatten med en innovativ reaktordesign och effektivt styrsystem. Första generationens ozonering finns i Schweiz och Tyskland och byggs i Linköping, men LIWE LIFE kommer som europeisk ledare att utveckla andra generationens mer energieffektiva ozoneringsteknik.
 3. Skrivfilter för att rena mikroplaster och dess absorberade långlivade organiska föroreningar ur det utgående avloppsvattnet. Tekniken finns på flera platser i Sverige men dess effekt på rening av mikroplaster har tidigare inte testats.

Projektet innehåller också interaktiva aktiviteter för att etablera kretsloppssamarbeten mellan
avloppssektorn, jordbruket och livsmedelsindustrin och sprida lärdomarna om Ett Cirkulärt
Avloppsreningssystem
i hela Europa. En viktig del av projektet är att öka medvetenheten för
avloppsreningssektorns roll i samhället hos Lidköpings medborgare och besökare. Aktiviteterna
inkluderar praktiska workshops på det nya verket och konferenser i hela EU, studiebesök, praktik
och projektarbeten för grund- och gymnasieskolan. Projektets resultat kommer att mätas i syfte att öka lösningens miljöprestanda och kostnadseffektivitet och sammanfattas i en livscykelanalys.

Ängsbäcken
Som en del av projektet med att bygga det nya avloppsreningsverket kommer Ängsbäcken att anläggas. Ängsbäcken kommer att ta hand om det vatten som kommer från reningsverket och föra det fram till ån Lidan där vattnet i sin tur rinner norrut till Vänern. Ängsbäcken är tänkt att fungera som ett naturområde för lärande, rekreation och naturvård, i nära anslutning till Lidköpings tätort. Lokala aktörer inom skola, omsorg, friluftsliv och integration ska involveras för att säkerställa kunskapsspridning och ökad medvetenhet kring vatten, kretslopp och naturvård.

Varför behövs projektet?
LIWE LIFE bidrar till att motverka tre miljöproblem. För det första kommer projektet att
återanvända 12 ton av den ändliga resursen fosfor per år i en högkvalitativ gödselprodukt
jämförbar, vilket bidrar till en minskning på efterfrågan av fosfor, som bryts och bearbetas under
energiintensiva former utanför EU. För det andra kommer inkommande läkemedelsrester
reduceras med 80-99 procent (beroende på ämne) i processen. Läkemedelsrester, hormoner och
antibiotika som hos fisk skapar hormonstörningar, påverkar fortplantningsförmågan och
beteende. För det tredje kommer det nya reningsverket att reducera utsläpp av mikroplaster till
99,5 procent. Mikroplaster och i synnerhet deras innehåll av svårnedbrytbara och skadliga
långlivade organiska föroreningarna misstas av fisk och musslor för föda och skadar på sikt
fortplantningsförmågan. Projektet tros ha positiva effekter på den biologiska mångfalden och
vattenekosystemtjänster i Lidan och Vänern. LIWE LIFE utvecklar en överförbar teknisk lösning
på miljöproblemen och skapar därmed EU-mervärde eftersom att unionen inom kort förväntas ge direktiv om införande av ny lagstiftning för fosforåterföring och utsläppskrav på läkemedelsrester och eventuellt mikroplaster.

Vilka organisationer deltar i projektet?
Lidköpings kommun, som genomför investeringsprojektet i ett nytt avloppsreningsverk, avser att
i projektgenomförandefasen samarbeta med Lunds Tekniska Högskola som utvecklar
fosforåtervinning samt anställa en doktorand för att genomföra experimentell testdrift på
verket. Kompetenzzentrum Wasser Berlin, ett samarbete mellan Berlins avloppsreningsverk och
universitet, är Tysklands främsta expert på effektivisering av ozonrening. Lantbrukarnas
riksförbund är en av Sveriges mest inflytelserika kretsloppsförespråkare, även på EU-nivå, och har en stark ställning både lokalt och nationellt hos jordbrukare och livsmedelsproducenter. LIWE
LIFE stöds också av en referensgrupp med medlemmar från bland annat Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Tekniska Verken i Linköping.

Hur mycket medfinansiering har Lidköpings kommun beviljats?
LIFE-programmet ansågs lämpligt på grund av projektets miljöfokus, teknikutvecklingspotential,
EU-mervärde och överförbarhet av konceptet Ett Cirkulärt Avloppsvattensystem. Den totala
projektbudgeten uppskattas till totalt ca 70 miljoner svenska kronor, varav ca 25 miljoner
medfinansieras från LIFE-programmet. Efter detta återstår ca 45 miljoner, där ca 25 miljoner redan finns upptagna i budgeten för Ängens ARV, och återstående 20 miljoner kommer Lidköpings kommun själva att finansiera. Utöver dessa medel har projektet beviljats ett bidrag på ca 2 miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndighetens 1:11-anslag för medfinansiering av EU-projekt. Projektansökan framställdes under sommaren 2017 och beslut om medfinansiering kom i början av mars 2018.

Kontaktpersoner
Pernilla Bratt, VA-chef Lidköpings kommun, 0510- 77 02 79
Karl Wiktorsson, Ordförande Teknisk Servicenämnd, 0735-16 68 26
Kenneth Svensson, 2:e Vice ordförande Teknisk Servicenämnd, 0703-28 51 95

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • lidköping
 • lidköpings kommun
 • vatten
 • avlopp
 • avloppsrening
 • eu
 • ängens arv
 • ängsbäcken
 • miljö
 • reningsverk

Regioner

 • Lidköping

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Kontakter

Michael Malmborg

Presskontakt Kommunikationschef 0510 - 77 67 36