Gå direkt till innehåll
Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och annan samverkan med den svenska hälso- och sjukvården ökade under 2022.
Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och annan samverkan med den svenska hälso- och sjukvården ökade under 2022.

Pressmeddelande -

Samverkan mellan läkemedelsföretag och svensk hälso- och sjukvård ökar

Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och annan samverkan med den svenska hälso- och sjukvården ökade under förra året. Det visar en sammanställning av 2022 års Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården, som sammanställts av Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Under 2022 uppgick läkemedelsföretagens investeringar i hälso- och sjukvården i Sverige till totalt ca 754 miljoner kronor, en ökning med knappt 10 procent jämfört med 2021. Det framgår av en sammanställning av den öppna rapporteringen från Lif:s medlemsföretag. Siffrorna visar ersättningar för samverkansprojekt till enskilda medarbetare inom sjukvården och till vårdenheter, samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Detta görs i Sverige liksom i de flesta europeiska länder utifrån en gemensam branschstandard; EFPIA Disclosure Code.

– Det är positivt att företagens investeringar i olika samverkansprojekt med svensk hälso- och sjukvård ökar. Nära samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvården är en förutsättning för att nya läkemedel ska kunna utvecklas, och för en bättre vård för patienterna. Det behövs mer samverkan för att Sverige ska kunna växa som Life Science-nation och jag hoppas att den positiva trenden fortsätter även under 2023, säger Johan Färnstrand, vd på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Det är investeringar inom forskning och utveckling i hälso- och sjukvården som dominerar. Under förra året uppgick forskningsinvesteringarna till 581 miljoner kronor, en ökning med drygt 7 procent jämfört med 2021.

Ersättningarna till sjukvårdsenheter eller till enskild hälso-och sjukvårdspersonal för konsultationsuppdrag summerade till 106 miljoner kronor. Konsultarvoden avser främst ersättningar till medicinska experter och regleras i trepartsavtal mellan experten, dennes verksamhetschef, och läkemedelsföretaget. Det kan exempelvis handla om föreläsningar eller utbildningar inom läkarens sjukdomsområde vid vetenskapliga möten eller deltagande i rådgivande organ.

– Sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer förser läkemedelsbranschen med värdefull expertkunskap utifrån sina erfarenheter. Det möjliggör för företagen att utveckla och anpassa behandlingar för att bättre överensstämma med patienternas behov. Samverkansformerna är reglerade i en gemensam överenskommelse mellan SKR och olika industriföreningar, och transparens är viktigt för att möjliggöra insyn och öka förståelsen för de viktiga samarbeten som sker mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvården, säger Marcus Unell, compliance officer på Lif.

Eftersom rapporteringen innebär publicering av personuppgifter krävs enligt dataskyddsförordningen, GDPR, en legal grund för behandlingen. I allmänhet tillgodoses detta genom att den enskilde läkaren ger sitt samtycke till att synas med namn i rapporteringen. Andelen som syntes med namn var 90 procent i fjol, en ökning från 82 procent 2021.

– Sverige har länge legat i topp i Europa vad gäller hälso- och sjukvårdspersonalens öppenhet kring ersättningar, och det är glädjande att andelen inte bara bibehålls, utan stärks under 2022, säger Marcus Unell.

Värdeöverföringar 2022

Forskning (R&D) 580 978 339
Konsultation (arvode) 106 319 181
Konsultation (utlägg) 4 652 867
Sponsring

49 108 430

Donation 12 892 611
Total 753 951 429

Faktaruta: Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

  • Den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag (EFPIA) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att ersättningar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård, samt klinisk forskning inom vården, publiceras öppet. Företagen rapporterar årsvis och den första rapporteringen skedde 2016, baserat på ersättningar som utbetalades 2015
  • En målsättning för branschen är att öka omvärldens förståelse för de viktiga samarbeten som sker mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvårdens organisationer och medarbetare.
  • I Sverige har läkemedelsbranschen länge arbetat med öppenhet och transparens. Lif startade redan 2004 Lif:s Samarbetsdatabas som bland annat öppet visar vilka samarbeten som finns mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer, men som senare utvidgats till att omfatta även samarbeten med hälso- och sjukvården.

Ämnen

Kategorier


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm