Pressmeddelande -

Nu börjar sanering av förorenad mark i Linköping

Nu inleds arbetet med att sanera marken där den f d kemtvätten Martin Ängqvist AB låg i Tannefors i Linköping. Flera ton jord ska transporteras bort för efterbehandling, och stundtals kan folk i området uppleva att det luktar från marken som grävs upp.

2007 upptäcktes vid en undersökning vid den f d kemtvätten Martin Ängqvist AB i Tannefors att marken var förorenad som en följd av den tidigare tvätteriverksamheten. Verksamheten upphörde 1977 och gav då plats åt nuvarande radhusområde vid Färgaregatan och Arbetaregatan. Undersökningarna visade att kemtvätten hade förorenat marken med lösningsmedel som användes i tvättprocessen. Ångorna från dessa kan tränga in i bostäderna, även om de uppmätta halterna har varit låga.

För att komma tillrätta med situationen har Linköpings kommun fått statligt stöd för att genomföra en marksanering.

– Vi genomför saneringen för att få bort en källa till föroreningar mitt i stan. Lösningsmedel kommer att röra sig genom mark och vatten under en lång framtid, om vi inte gör något. Det blir en tillfällig olägenhet, för att undvika långsiktiga risker, säger Ulf Johansson-Lorin, avdelningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Linköpings kommun.

Vid saneringen ska förorenad jord grävas upp och köras till behandlingsanläggningar
utanför Linköping och Norrköping samt till Gärstad avfallsanläggning. Arbetet innebär flera lastbilstransporter och det kommer stundtals att lukta kraftigt när jorden grävs upp.

Saneringen genomförs med olika skyddsåtgärder och kontroller, för att saneringspersonal och boende ska exponeras så lite som möjligt för dunstande lösningsmedel. Att saneringen görs under sommarhalvåret är en fördel, eftersom luftombytet är större då. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet under saneringen.

– Tillsammans med Linköpings kommun följer vi givetvis arbetet hela tiden, så att människor inte utsätts för oacceptabla hälsorisker, säger Magnus Kviele, projektledare från Länsstyrelsen.

Linköpings kommun har sedan saneringen började planeras haft regelbunden och tät kontakt med de boende, och kommer under saneringstiden att fortsätta arbeta aktivt för att minska olägenheter så gott det går. Boende samt skolornas personal och föräldrar är informerade via brev och informationsmöten.

Jord kommer att grävas upp ner till ett djup på åtta meter på sina ställen. Området mot parken är avgränsat med staket för att skydda allmänheten. En tillfällig transportväg för transporter kommer att byggas genom parken upp till Nya Tannerforsvägen. Buller kan förekomma när schaktningsarbetet påbörjas och så kallade spontar slås ner i marken.

Lukt från lösningsmedlen i den förorenade marken kan upplevas som kraftig och obehaglig, men den utgör inte någon hälsofara för boende eller förbipasserande. Grundvattennivån kommer att sänkas tillfälligt och ledas ut i Stångån. Vattnet som leds ut via ett rör i Stångån utgör inte heller någon hälsofara.

Saneringsarbetet utförs på uppdrag av Linköpings kommun av en miljökonsult och en entreprenör.

För ytterligare information kontakta Ulf Johansson-Lorin avdelningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon013-20 88 45 eller Per Hübinette Per Hübinette, konsult från Structor telefon 0706-93 55 05.

 

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Taggar

  • förorenad mark
  • förorenat vatten
  • sanering miljögifter
  • marksanering
  • jordsanering

_______________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.

Presskontakt

Sonja Sandbacka

Sonja Sandbacka

Presskontakt Tf. Presschef Mediakontakter, omvärldsbevakning 013-26 27 63
Claes Lundkvist

Claes Lundkvist

Presskontakt Presskommunikatör Mediakontakter 013-20 64 77

Relaterat material