Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma i Litium AB

Vid extra bolagsstämma i Litium AB den 29 januari 2019 kl. 15.30 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades följande beslut:

a) Extra bolagsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 600 000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får optionerna tecknas av nye VDn Henrik Lundin, ledningsgruppen, vissa nyckelpersoner inom Litium-koncernen samt vissa nyrekryteringar.

b) Extra bolagsstämman beslutade att entlediga Lars Olof Norell från hans uppdrag som styrelseordförande och att utse Johan Rutgersson till ny styrelseordförande. Det noterades att Lars Olof Norell kvarstår som styrelseledamot.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Drambo, CFO Litium AB
Mobil: +46 70 733 32 11
E-post: daniel.drambo@litium.com

Ämnen

  • Elektroniska affärer, kommunikation

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

www.litium.se

Presskontakt

Malin Bodolla

Presskontakt CMO +46738003540