Pressmeddelande -

Åtgärder mot höga halter PAH i rökt kött och fisk

Livsmedelsverkets undersökningar visar att rökta produkter kan överstiga gränsvärdet för PAH. Det gäller särskilt varmrökta produkter som direktrökts i vedeldade rökerier. Verket har tagit fram förslag till möjliga åtgärder.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp ämnen som bildas vid förbränningsprocesser. Många av dessa ämnen är cancerframkallande. Bens(a)pyren fungerar som en markör för samtliga PAHer. EU har satt ett gränsvärde på 5,0 mikrogram bens(a)pyren per kg våtvikt för rökta produkter. Livsmedelsverket har sedan 2006 genomfört en nationell kontroll av PAH i livsmedel. Kontrollen har visat att det finns rökta produkter som överskrider gränsvärdet för bens(a)pyren.

Åtgärder

Nu har Livsmedelsverket sammanställt information till kommunerna som beskriver möjliga faktorer som påverkar bildandet av PAH i rökningsprocessen samt förslag på möjliga åtgärder. Åtgärderna är inte experimentellt prövade och Livsmedelsverket kan därför inte garantera att de leder till sänkta PAH-halter. Informationen har skickats ut via brev till Sveriges kommuner och finns även tillgänglig på Livsteck.net för de kommunala livsmedelsinspektörerna.

Kommunal tillsyn

De kommunala livsmedelsinspektörer som har tillsyn över rökerier bör vara medvetna om problematiken och sprida informationstexten till rökerierna i kommunen, så att dessa kan arbeta för att minska risken för höga halter i deras rökta produkter. Framför allt är det viktigt för de rökerier som använder sig av så kallade direkta rökningsmetoder där livsmedlen befinner sig i direkt kontakt med röken.

Livsmedelsverket kommer framöver att följa upp halterna av PAH i svenska rökta produkter.

Förslag till åtgärder för att minska PAH i rökt kött fisk

Mer om PAH

Ytterligare upplysningar:
Frida Broman, statsinspektör: 018-17 57 15
Lilianne Abramsson Zetterberg, toxikolog: 018-17 57 63

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel