Pressmeddelande -

Dioxin och PCB undersökt i fiskoljor

Livsmedelsverket har undersökt halterna av dioxin och dioxinlika PCBer i 18 fiskoljor. Ingen av oljorna hade säkerställda dioxinhalter över EUs gränsvärde. Gränsvärdet för dioxin i fiskoljor är 2 pikogram dioxin-TEQ/gram fett. I en torskleverolja uppmättes en högre dioxinhalt, men den låg inom analysens osäkerhetsmarginal och kan därför inte betraktas som ett överskridande av gränsvärdet. Den torskleveroljan har tagits bort från den svenska marknaden. Dioxinlika PCBer För dioxinlika PCBer finns inget gränsvärde. Halterna varierade kraftigt, mellan 0,06 - 15 pikogram PCB-TEQ/gram fett. Medelvärdet var 1,9. Företaget med fiskoljan med högsta halten har nyligen bytt leverantör. Den nya produkten har en halt på 9,3 pikogram PCB-TEQ/gram fett, vilket fortfarande är den högsta bland de undersökta fiskoljorna. Totalt dagligt intag Det totala intaget dioxin och dioxinlika PCBer per dag beror dels på halten i fiskoljan, dels på hur stor den rekommenderade dosen är. Vetenskapliga kommittén för livsmedel inom EU har tagit fram ett värde för tolerabelt dagligt intag (TDI) på 2 pikogram TEQ/kg kroppsvikt och dag. Den produkt med det största totala intaget dioxin och dioxinlika PCBer per dag ger motsvarande 20 procent av det tolerabla dagliga intaget. Halterna dioxin och dioxinlika PCBer i denna olja är visserligen bland de lägst uppmätta, men dosen som rekommenderas är relativt stor (4,7 g/dag) i jämförelse med de övriga fiskoljorna. I beräkningarna är kroppsvikten satt till 10 kg, eftersom produkten rekommenderas till barn från 1 år. Fotnoter: TEQ (Toxiska dioxinekvivalenter) är ett jämförelsetal som tar hänsyn till de studerade ämnenas giftighet i förhållande till den giftigaste dioxinföreningen (2,3,7,8-TCDD). 1 pikogram=0,000 000 000 001 g Sammanfattning på svenska av SLV rapport 16: Dioxins and PCBs in fish oil - a survey of fish oils and fish liver oils sold on the Swedish market in February 2003 Beställ rapporten via Livsmedelsverkets webbutik Beställ rapporten från kundtjänst per telefon 018-17 55 06 eller via e-post: kundtjanst@slv.se Ytterligare upplysningar: Stina Wallin, toxikolog: 018-17 53 21

Ämnen

  • Mat, dryck