Pressmeddelande -

Förslag om skärpt tillsyn från jordbruksdepartementet

Livsmedelstillsynens omfattning och kvalitet varierar kraftigt mellan kommunerna. Jordbruksdepartementet ger idag ett antal förslag för att stärka tillsynen inom den nuvarande organisationen. Förslagen i korthet: Större möjligheter till samverkan mellan kommuner. En kommunanställd ska få fatta beslut på en annan kommuns vägnar. De lokala tillsynsmyndigheterna ska upprätta tillsynsplaner. Livsmedelsverket ska kunna förelägga en kommun att rätta till brister i den lokala tillsynen. Vid särskilda skäl kan föreläggandet förenas med vite. Den kommunala tillsynen kan överflyttas till Livsmedelsverket i samråd med kommunen. Det gäller om verksamheten är särskilt omfattande eller komplicerad. Livsmedelsverket ska kunna ta över tillsynsansvaret för en viss anläggning för en tid om kommunen åsidosätter sina skyldigheter. Beslut fattas i så fall av regeringen. Kommunen kan använda den årliga tillsynsavgiften till annat än bara provtagning och undersökning av prov. Kravet på kommunernas tillsynsrapportering till Livsmedelsverket skärps. - I rapporten finns flera intressanta förslag. Tillsammans är de ett steg i rätt riktning för att uppnå en effektiv och likvärdig livsmedelstillsyn i landet, säger tf generaldirektör Stuart Slorach. - Nu ska vi noga studera förslagen och framföra våra synpunkter i samband med att rapporten remissbehandlas. Jordbruksdepartementets pressmeddelande Promemorian Ds 2004:11 (pdf) Ytterligare upplysningar: Jan Movitz, chefsutredare, 018- 17 56 14 Stuart Slorach, tf generaldirektör: 018-17 55 00

Ämnen

  • Miljö, energi