Pressmeddelande -

Ge ”mat och hälsa” mer tid i skolan

Stärk utbildningen i mat och hälsa både på grundskole- och gymnasieskolenivå. Ge ämnet minst tre procent av den totala undervisningstiden. Tydliggör lärares och skolledares ansvar för frågorna om mat och hälsa. Det är några av förslagen i en ny rapport beställd av Livsmedelsverket. ”Mat och hälsa i undervisningen – skolan och lärarutbildningen” är titeln på den rapport som Livsmedelverket låtit ta fram. Rapporten ett underlag - De slutsatser och förslag som filosofie magister Maria Rosén presenterar i rapporten är hennes egna, säger chefsnutritionist Annica Sohlström, Livsmedelsverket. För oss är rapporten ett av många bidrag i arbetet för att ta fram ett underlag till en nationell handlingplan för goda matvanor och fysisk aktivtet. För lite mat och hälsa Maria Rosén konstaterar i rapporten att undervisning om mat och hälsa endast bedrivs inom ämnena Idrott och hälsa och Hem- och konsumentkunskap i grundskolan och inom Idrott och hälsa i gymnasieskolan. Idrott och hälsa ägnar dock mycket lite tid åt frågorna. Förslag I rapporten ges en rad förslag på hur undervisningen om mat och hälsa skulle kunna stärkas: Hem- och konsumentkunskapsämnet bör utökas till att omfatta minst tre procent av den totala undervisningstiden. Hem- och konsumentkunskapsämnet bör finnas, åtminstone som valbar kurs, i gymnasieskolan. Tydliggör alla lärares och rektorers ansvar för frågor om mat och hälsa. Se över skollag och läroplaner. Regeringen bör uppdra åt myndigheterna att ge stöd till skolors arbete med att integrera mat och hälsa med hälsofrågor. Samtliga lärarstudenter bör läsa minst 2 poäng mat och hälsa inom det allmänna utbildningsområdet. Ytterligare 5 poäng mat och hälsa är nödvändigt för dem som ska undervisa lägre åldrar. Läs rapporten på www.slv.se Ytterligare upplysningar: Annica Sohlström tel 018 - 17 56 75, 0709 - 24 56 75 Fakta: Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet fick i november 2003 i uppdrag av regeringen att under 2004 utarbeta ett underlag till en nationell handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Rapporten ”Mat och hälsa i undervisningen – skolan och lärarutbildningen” är beställd inom ramen för detta uppdrag. Löpande information om arbetet med att ta fram underlaget till handlingsplanen finns på Livsmedelsverkets webbplats. www.slv.se

Ämnen

  • Mat, dryck