Pressmeddelande -

Otydliga EG-regler om äggmärkning

Livsmedelverket ingriper inte mot märkning av ägg från höns i oinredda burar, eftersom EUs märkningsregler inte är tydliga nog. I Sverige måste värphöns bo så att deras behov av rede, sittpinne och sandbad är tillgodosett. Det innebär att oinredda burar för värphöns inte är tillåtna. Kommunerna har ansvaret för djurskyddstillsynen och har i flera fall ingripit mot producenter som använder oinredda burar. Märkning Sedan årsskiftet måste ägg som säljs i butik vara märkta med en kod som visar hur äggen produceras. Produktionssättet måste också anges på förpackningen. Tolkning av märkningsreglerna Livsmedelsverket har tidigare uttalat att även de nationella kraven på hönsens inhysning måste vara uppfyllda för att märkning av ägg ska få ske och att märkning av ägg från höns i oinredda burar därför strider mot EG-förordningarna om handelsnormer för ägg. Stödet för denna tolkning är dock inte tillräckligt säkert för att verket ska kunna gå vidare med tillsynsåtgärder. Orsaken är att den EG-rättsliga lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig. Livsmedelsverket har skickat en fråga till Kommissionen och bett att få dess syn på saken. - Vi är klara över att burarna är olagliga, men det finns ett glapp mellan EG-lagstiftningen om märkning av äggen och Sveriges krav på burarna. Vi ingriper därför inte mot märkningen, säger Göran Anér, chefsjurist vid Livsmedelsverket. Lagstiftning: Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2003:43, pdf) om hönsägg, Rådets förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg, Kommissionens förordning (EG) nr 2295/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg. Vägledning: Märkning av hönsägg (pdf) Ytterligare upplysningar: Göran Anér, chefsjurist: 018-17 55 84, 0709-24 55 84 Elin Forsgren, jurist: 018-17 14 79 om djurskyddslagstiftningen: Djurskyddsmyndigheten Carl-Gunnar Fridolfsson, chefsjurist: 0511-274 50, Anders Gustavsson, jurist: 0511-274 52.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor