Pressmeddelande -

Provtagning av kyckling - Campylobacter vanliga men ingen Salmonella

Livsmedelsverkets provtagning av hel färsk kyckling 2002-2003 visar att det fanns Campylobacter på var femte slaktkropp. Undersökningen bekräftar därmed resultat från andra undersökningar. Inget av de drygt 600 proverna innehöll Salmonella. - Förekomsten av Campylobacter visar att våra råd gäller. Det är viktigt att hantera det råa köttet rätt i köket, säger Mats Lindblad, mikrobiolog vid Livsmedelsverket. Projektet vid Livsmedelsverket syftade till att beskriva förekomst och halter av bakterier på kyckling direkt efter slakt. Motsvarande undersökningar kommer framöver att göras på gris- och nötkött. - Resultaten från denna typ av undersökningar ger ett bra underlag för att utveckla och utvärdera egenkontrollprogram på slakterier, säger Mats Lindblad. Prov från många slakterier Under ett år har Livsmedelsverket tagit prover på elva slakterier som tillsammans står för nästan all svensk kycklingproduktion. Antalet prov per anläggning var proportionellt mot produktionens storlek och totalt analyserades 636 kycklingar. Olika höga halter Halterna av de olika bakterierna var olika höga på slakterierna. Där ett slakteri hade högst halt av en bakterie, hade ett annat slakteri högst halt av en annan bakterie. Orsakerna till skillnaderna är inte kända, och förmodligen beror de på flera olika faktorer. Inga samband med indikatororganismer Escherichia coli är en tarmbakterie och en så kallad indikatororganism. Om man hittar höga halter av denna bakterie kan det indikera förekomst av sjukdomsframkallande bakterier. Något sådant samband fanns inte i denna undersökning. Höga halter av Escherichia coli kunde alltså inte kopplas till förekomst eller halter av sjukdomsframkallande bakterier som Campylobacter, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes eller Clostridium perfringens. Kylförvaring ger låg tillväxt Listeria monocytogenes fanns på knappt en tredjedel av proverna. Listeria förekommer på rått kött men halterna är normalt låga, och vid tillagningen dödas bakterien. Likaså fanns Staphylococcus aureus på många av proverna. Stafylokocker kan förorsaka matförgiftningar om livsmedel förvaras för varmt. De kan då tillväxa och bilda ett gift. Vid kylförvaring sker dock ingen tillväxt av bakterien. Råd i köket Campylobacter är den vanligaste orsaken till inhemskt förvärvad bakteriell diarrésjukdom i Sverige. Årets undersökning ger stöd för Livsmedelsverkets råd i köket. - God hygien när man hanterar rått kött är viktigt för att förhindra att bakterier sprids till andra livsmedel. Använd olika skärbrädor för det råa och det färdigstekta köttet. Se också till att kyckling blir ordentligt genomstekt. Ytterligare upplysningar: Mats Lindblad 018 – 17 56 95 Rapporten: Mikroprofil Kyckling, kartläggning av mikroorganismer på slaktkroppar www.slv.se

Ämnen

  • Mat, dryck