Gå direkt till innehåll
Ökad säkerhet och komfort med vattenburen markvärme

Pressmeddelande -

Ökad säkerhet och komfort med vattenburen markvärme

Markvärme är ett effektivt hjälpmedel för att förhindra halkolyckor, öka tillgängligheten och minska behovet av renhållning vintertid. Genom att välja vattenburen markvärme kan användaren utnyttja spillvärme från olika processer samt fjärrvärmereturer.

Varje vinter varnar medier och myndigheter för halka. Socialstyrelsens statistik visar att nästan 18.000 personer fick specialistvård för fall i samband med is eller snö år 2017. Det totala antalet drabbade är ännu högre eftersom patienter i primärvården inte är inkluderade i statistiken.

Enligt en rapport* från Chalmers Industriteknik är andelen halkolyckor på grund av is och snö 67-100 % lägre på uppvärmda gågator, jämfört med ouppvärmda ytor. Resultatet bygger på olycksdata från fyra svenska städer med stor geografisk spridning: Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Umeå. Uppvärmda ytor förenklar snöröjningen samt minskar behovet av sandning och saltning. Detta leder till mindre smuts och slask i butikerna, vilket minskar halkrisken och slitaget inomhus. Dessutom kan uppvärmda ytor underlätta framkomligheten för äldre och personer med nedsatt balans/rörlighet under vintern.

– Vi ligger efter när det gäller att öka säkerheten på gång- och cykelvägar. Den här rapporten visar att det finns stor potential att minska antalet olyckor genom att värma upp gator och trottoarer där många rör sig, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, i en intervju med SVT.

LK har stor erfarenhet av och kompetens inom vattenburen markvärme. Deras system består av slingor med markvärmerör som är anslutna till en markvärmefördelare. Det ingår även utrustning för behovsstyrd drift kopplad till nederbörd och temperatur. Eftersom det är ett lågtemperatursystem kan användaren utnyttja spillvärme från olika processer samt fjärrvärmereturer. Genom att ansluta markvärme till fjärrvärmenätets returledning kan fjärrvärmebolag sänka returtemperaturen, vilket bidrar till en effektivare värmeproduktion och värmedistribution. Detta ger både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Vanliga markvärmeprojekt är exempelvis entréer till offentliga byggnader, uppfartsramper till parkeringshus, gågator, torg, busshållplatser och fotbollsplaner. Leif Waldemarsson, VVS-konsult på Ramböll, har samarbetat med LK i många markvärmeprojekt:

– LK har ett komplett system för vattenburen markvärme och den bästa tekniska supporten. Samhällsekonomiskt är det smart att utnyttja fjärrvärmereturen till markvärme samt att göra installationen i samband med andra mark- och ledningsarbeten när detta är möjligt, säger han.

*Skadereducerande Effekt av Uppvärmda Trottoarer, Gång- och Cykelstråk

Fördelar med vattenburen markvärme:

  • Minskar risken för halkolyckor.
  • Ökad tillgänglighet för äldre och funktionshindrade personer.
  • Minskat behov av halkbekämpning, snöröjning och renhållning.
  • Spillvärme och fjärrvärmereturer kommer till användning.
  • Effektiviserar fjärrvärmeproduktionen.
  • Mindre smuts och slask i butikerna.

LK Markvärme, referensobjekt

  • Kristianstad centrum
  • Spårvagnsperronger i Lund
  • Malmö Stadsteater
  • Rådhustorget i Helsingborg

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Svensson, marknadschef, LK Systems
E-post: fredrik.svensson@lksystems.se
Telefon: 040-698 50 26

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


För en enklare och smartare vardag
Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. I allt vi gör föredrar vi innovation över status quo och enkelhet över komplexitet. Med den övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och systemlösningar för värme, vatten och sanitet samt för flödeskontroll i marina installationer.

LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen. Från idé till färdig produkt, här får du de smartaste lösningarna, idag och i framtiden.

För en enklare och smartare vardag

Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. I allt vi gör föredrar vi innovation över status quo och enkelhet över komplexitet. Med den övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och systemlösningar för värme, vatten och sanitet.

LK
Johannesfredsvägen 7
161 26 Bromma
Besök våra andra nyhetsrum