Pressmeddelande -

Användarnas dom över IT-systemen inom Vården

IT-systemen komplicerar arbetet inom vården. Bara tre av tio anser att IT-systemen är tillräckligt flexibla och fyra av tio användare uppger stressrelaterade fysiska besvär. Det visar undersökningen av IT-användningen inom vård och omsorg som UsersAward har genomfört. Resultaten presenteras i rapporten Vård-IT-kartan som också visar att det behövs bättre integration (sammanfogning) av olika system. En samlad överblick över patientinformationen är grundläggande för IT-systemens användbarhet och effektivitet. Information från olika system, ibland via datorer ibland som pappers­dokument, skapar dålig överblick över patientinformationen. Bara 4 av 10 användare är nöjda med hur de olika informationssystemen samverkar. Undersökningen visar också på behovet av mer och bättre integration mellan olika vårdgivare. Det handlar om att koppla samman hela vårdkedjan. Det kräver att olika IT-system kan tala med varandra Då behövs också satsningar på den tekniska utrustningen. Bara 3 av 10 användare är nöjda med samverkan med andra vårdgivare. I dagsläget är användarna inte delaktiga när man anpassar systemen. Dessa system behöver dessutom anpassas till de många olika yrkesgrupper som använder dem för olika arbetsuppgifter. Det gör att IT-systemen inte är tillräckligt flexibla utan ofta stör utförandet av arbetet. Bara tre av 10 användare är nöjda på denna punkt Införande av IT handlar mera om utveckling av verksamheten och arbetsorganisationen än om tekniken. IT-system som införs utan kunskap om grundläggande behov hos de anställda i form av egenkontroll, stöd och rimliga arbetskrav riskerar att framkalla ohälsa och stress. Av dem som arbetar större delen av arbetsdagen med datorn upplever hälften att man har besvär och värk i handleder, nacke, axlar eller rygg. Patientsäkerhet och patientintegritet måste bli bättre, Visserligen är 7 av 10 användare nöjda med hur patientdata hanteras i systemen. Men det är bara 2 av 10 användare av journalsystemen som är helt nöjda med säkerhet och integriteten för anställda och patienter. IT-system utvecklas inte i takt med användarnas och verksamhetens behov. Uppföljningar och korrigerande åtgärder sker inte på ett systematiskt sätt. Det pekar på brister i verksamheternas kvalitetsledningssystem. Bara 2 av 10 användare upplever att det finns en systematisk uppföljning värd namnet. Bakgrund: Vård-IT-kartan återger vårdpersonalens uppfattningar om de IT-stöd de använder i sitt arbete. Det handlar om i första hand om de journalsystem som används för att dokumentera arbetet med patienterna. Den är gjord av LOs IT-projekt UsersAward i samarbete med Kommunal, Sveriges Läkarförbund, SKTF, ST och Vårdförbundet. Inom vissa områden är personalen inom vård och omsorg positiva till IT i arbetet. 7 av 10 användare är nöjda med hur IT-systemen bidrar till verksamhetens effektivitet och kvalitet och till patientnyttan. Lika många anser att de IT-utbildningar användarna får är nöjaktiga. Samtidigt pekar man på ett stort antal besvärande brister i nuvarande system. Slutsatserna kommer av en kartläggning och en uppföljande enkätundersökning av existerande IT-system inom svensk vård och omsorg. Användarenkäten omfattar 300 arbetsplatser och sammanlagt har över 2000 användare och kontaktpersoner på arbetsplatserna deltagit i arbetet. IT-kartan analyserar mobila IT-stöden i vården och vilka framgångsfaktorerna är. Journalsystemens användning och utveckling mot ett strategiskt informationsverktyg för hela verksamheten behandlas ingående. Rapporten analyserar de strategier olika vårdgivare har valt. Frågan om patientsäkerhet och patientintegritet är nära förknippat med IT-systemens integration vilket problematiseras i IT-kartan. IT-kartan beskriver vad UsersAward är och hur strategin för att åstadkomma ökat användarinflytande med hjälp av ett flertal olika verktyg och aktiviteter, såsom användarcertifiering, utvecklingsprojekt, och Användarnas IT-pris ska kunna ge bättre IT-stöd i framtiden. Vård-IT-kartan avslutas med en checklista som kan användas vid införande av IT-system. Rapporten kan beställas via UsersAwards hemsida www.usersaward.se eller 08-7962583 Fakta om UsersAward: UsersAward är en användarorganisation vars syfte är att bidra till bättre anpassade IT-stöd i arbetslivet. Sedan 2003 är det ett non-profitföretag med LO som ägare och har samverkansavtal med KTH och TCO. UsersAwards kartlägger användaruppfattningar om IT och erbjuder stöd åt leverantörer och beställare inom privat och offentlig verksamhet. UsersAward nås på 08-796 27 95, hemsida www.usersaward.se.

Ämnen

  • Politik