Pressmeddelande -

LO: begränsa handelns öppettider för att förbättra arbetsmiljön

LO-kongressen anser att det, framför allt ur arbetsmiljösynpunkt, är önskvärt att begränsa dagens långa öppethållandetider och ska verka för att de olika problem som är förknippade med detta i alla sammanhang blir belysta. LO-kongressen säger dock nej till lagstiftning eftersom förändrade affärstider främst bör avgöras av branschen. Motionerna 20.21, 20.22 och 21.39 behandlar frågan om arbetstiderna inom handeln som på grund av de oreglerade affärstiderna innebär problem med exempelvis barnomsorg och familje- och föreningsliv men också ökad risk för att bli utsatt för rån, hot och våld. I motionerna 20.18 och 20.19 menar motionärerna att EUs arbetstidsdirektiv ännu inte, sju år efter att det skulle ha varit implementerat, kan anses infört i svensk lagstiftning. LOs styrelse delar motionärernas åsikt att den svenska arbetstidslagen i sin nuvarande utformning inte lever upp till kraven i EUs arbetstidsdirektiv. LO har ställt krav på att detta snarast måste åtgärdas. LOs styrelse menar också att det alltsedan 1997 varit möjligt att tillämpa reglerna i direktivet fullt ut på svensk arbetsmarknad.. När det gäller nattarbete och kravet på att nattarbete i arbetstidslagen ska definieras som tid mellan 22.00 och 07.00 finns inget direkt stöd för detta i arbetstidsdirektivet.. När det gäller kravet på regelbundna hälsoundersökningar ges inget stöd för detta i arbetstidsdirektivet. LO-kongressen ska därför verka för en förändring av föreskrifterna. I motion 20.20 diskuteras problemet med arbetstoppar som kan pågå under flera års tid och att företagen löser detta genom att anlita bemanningsföretag istället för att tillsvidareanställa. LO-kongressen delar motionärens uppfattning att omfattningen av visstidsanställningar måste begränsas och att hela regelsystemet måste förändras. Ett gemensamt heltäckande fackligt förslag har utarbetats som bland annat innebär att antalet tillåtna former för visstidsanställningar begränsas till två, vilket troligen leder till en proposition under 2004. I motion 20.23 behandlas frågan om att 6 juni föreslagits bli helgdag och att detta kommer att innebära att 1 maj tas bort. LO ska verka för bibehållandet av 1 maj som helgdag. Dagordningspunkten finns i kongresshandlingarna: Punkt 20 – Ökade reallöner – Fackliga strategier för bättre byten – Övriga arbetstidsfrågor Motionerna 20.18 första – sjätte att-satserna, 20.19-20.21, 20.22 tredje- och fjärde att-satserna, 20.23, 21.39 andra att-satsen.

Ämnen

  • Politik