Pressmeddelande -

LO-ekonomerna i rapport om globalisering och ny teknik

- Den svenska ekonomiska debatten om konkurrensen från bland annat Kina och Indien har präglats av överdrivna hot och skrämselpropaganda, bland annat i syfte att motivera försämringar av de svenska löntagarnas arbetsvillkor. Det skriver LO-ekonomerna i sin rapport ?Internationalisering och teknik ? effekter för arbete och löner? och pekar på att löntagarnas andel av produktions­värdet inte har minskat. Sverige har fortfarande en produktionsinriktning som skiljer sig påtagligt från lågkostnadsländer såsom Kina. För varugruppen maskiner och transportmedel är korrelationen mellan Sveriges och Kinas export till EMU-området bara 18 procent. Värdet på Sveriges export per kilo, är för i stort sett alla produktgrupper flera gånger högre än Kinas. LO-ekonomerna förutser en fortsatt hög ökningstakt av reallönerna. De menar att den ökade globaliseringen och införandet av ny teknik medför en strukturomvandling som möjliggör ökade reallöner också för dem som inte arbetar i exportindustrin. Under perioden 1995 till 2003 fick alla yrkesgrupper i Sverige ökade reallöner. De som var mer utsatta för internationell konkurrens fick vare sig större eller mindre löneökningar än hemmamarknadsyrkena. Om produktiviteten också i fortsättningen ökar med cirka två procent årligen, skulle det krävas en försvagning av Sveriges bytesvillkor med ca 5 procent om året - vilket är 20 gånger högre än den takt som nu bytesvillkoren ändras - för att reallöneökningarna ska utebli. LO-ekonomerna visar också att tvärtemot vad många tror, så ökar inte struktur­omvandlingen i Sverige. Trots det innebär strukturomvandlingen idag ökade uppoffringar för arbetstagarna i form av arbetslöshet och ohälsa. Roten till dessa problem ska därför inte sökas i globaliseringen utan i inhemska orsaker menar LO-ekonomerna. De pekar bland annat på att statens och partssystemets förmåga att motverka strukturomvandlingens negativa effekter kan vara lägre än tidigare. Individerna har för få möjligheter när de förlorar sina jobb eller träder in på arbetsmarknaden. Ett skäl är att penningpolitiken inte anpassats till effekterna den låga inflationen som skapats av internationaliseringen och den tekniska utvecklingen. Att Sverige skulle stå inför en närmast ödesbestämd utveckling mot sänkta löner och arbetsvillkor avfärdar LO-ekonomerna med att effekten av internationaliseringen skiljer sig åt mellan olika länder. Sverige har möjligheter att utforma villkor som gör att landet får stora fördelar av den nya tekniken och konkurrensen från lågkostnadsländerna. Utfallet bestäms av faktorer som kan påverkas med politiska verktyg. Det handlar bland annat om den grundläggande utbildningen, arbetskraftens förmåga, kollektivavtalens inriktning och innovationspolitiken. För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Ekonomi, finans