Pressmeddelande -

LO kräver nya spelregler och höjda varselavgifter vid företagsnedläggningar

2002 startade LO ett arbete med uppdrag att se över hur LO och medlemsförbunden kan arbeta vid varsel och driftinskränkningar. Arbetet har redovisats i en rapport , ”Efter Gislaved”. Rapporten visar att det behövs en översyn av spelreglerna vid varsel och att det finns ett stort behov av nya metoder för att snabbare kunna ordna annat arbete om ett varsel leder till uppsägning. I motion 18.01 finns krav på att varselavgiften höjs till en mer rimlig nivå. Detta tar rapporten upp och LO-kongressen delar motionärens uppfattning. I motion 18.02 finns krav på att ändra så att den fackliga organisationen ersätter Länsarbetsnämnden i ärenden som avser varsel, främjande av anställning och talan. Det är viktigt att rollerna som vi har i arbetsmarknadspolitiken inte blandas ihop. Det är lämpligast att samhället tar sitt ansvar. Därför finns det enligt LO-kongressen inga skäl att ändra främjandelagen så att de fackliga organisationerna ska ta över samhällsansvar av detta slag. Motion 18.03 tar upp en mycket viktig fråga; hur ska vi garantera arbetsvillkoren för en av de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden. Migrationsverket upprättar praktikavtal med praktikplatsen. Motionärerna vittnar om att det förekommer brister i praktikavtalen, både när det gäller själva upprättandet men även i tillsynen. Problemen uppkommer till största delen på grund av brister i tillämpningen av reglerna, inte på grund av reglernas utformning. Bästa sättet att komma till rätta med problemen kopplat till praktikavtalen är att förbättra efterlevandet av nuvarande regler, inte att förändra reglernas utformning. LO-kongressen anser därför att det finns fog för det förslag som motionärerna framlägger och bifaller därmed motionen. LO har under kongressperioden dessutom byggt upp regionala strukturråd. Syftet med dessa råd är att kunna samla all den kunskap som finns hos våra förtroendevalda inom regionen Dagordningspunkten finns i kongresshandlingarna: Dagordningspunkt 18 - Arbete åt alla – Fackliga strategier för bättre byten - Arbetsmarknadspolitik Motionerna 18.01 – 18.03, 18.78 tredje att-satsen, 18.79 femte att-satsen, 19.06 första att- satsen

Ämnen

  • Politik