Pressmeddelande -

LOs avtalssekreterare Erland Olauson: -Försäkringskassan måste ge människor den ersättning de har rätt till

- Det är skandal att människor som försöker göra allt rätt ändå lämnas utan ersättning på grund av att Försäkringskassan och AMS är oeniga om vem som ska stå för ersättningen. För ett år sedan enades myndigheterna om att samarbeta bättre för att åtgärda detta problem. Trots det faller många människor fortfarande oförskyllt mellan de båda myndigheternas stolar. Det var budskapet från LOs avtalssekreterare Erland Olauson när LO idag uppvaktade Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg med krav som stärker rättsäkerheten i sjukförsäkringssystemet. LO får fortfarande rapporter om människor som av Ams anses för sjuka för att stå till arbetsmarknadens förfogande och av Försäkringskassan som för friska för sjukpenning. På grund av bristande samarbete mellan myndigheterna ställs dessa människor utan försörjning. - Myndigheterna ska naturligtvis tillämpa villkoren korrekt och göra rimliga skälighetsbedömningar. Men dagens tillämpning är alldeles för fyrkantig. Myndig­heterna måste bättre kunna se till varje individs problem. LO vill också att en preliminär ersättning ska kunna betalas ut innan Försäkringskassan har fattat sitt beslut - Det är orimligt att försäkringskassan kan fatta beslut med retroaktiv verkan när det gäller rätten till ersättning från sjukförsäkringen. Utredningstiderna är i många fall betydligt längre än de tre veckor som försäkringskassan anger som norm. Att den försäkrade ska vara utan ekonomiskt stöd under denna period är orimligt. Att människor som är deltidssjukskrivna på 25 procent plötsligt bedöms fullt förmögna att klara ett annat arbete och får sin sjukpenning indragen är en annan orimlighet som Erland Olauson påpekar. Liksom att personer som varit långtidssjukskrivna vid en ny prövning kan få sin sjukpenning indragen med kort varsel. Försäkringskassan måste ta initiativ till ett möte med den försäkrade, dennes arbetsgivare och den fackliga organisationen innan de fattar sådana beslut anser LO. LO framförde också kravet att sjukskrivna personer som blir uppsagda ska ha rätt till sjukpenning under hela uppsägningstiden. Dessutom vill LO att människor som är förtroendevalda, arbetar ideellt eller deltar i andra föreningsaktiviteter i begränsad omfattning inte ska få sin ersättning sänkt med 25 procent, vilket sker idag. För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Ekonomi, finans