Pressmeddelande -

LOs tredje vice ordförande Leif Håkansson - Riksdagen bör fastställa etiska regler för AP-fonderna

- AP-fonderna förfogar över pensionspengar som tillhör det svenska folket. Då är det också rimligt att riksdagen formulerar de regler för etik och bolagsstyrning som dessa fonder ska arbeta efter, säger Leif Håkansson. LO är kritiska till att riksdagens beslut om AP-fondernas placeringsregler är så allmänt formulerat när det gäller etiska frågor. I dagsläget har varje AP-fond utformat sin egen syn på etik och bolagsstyrning, vilket har medfört att ambitionsnivån i dessa frågor har varierat mellan fonderna. AP-fonderna är en väldigt viktig del av pensionssystemet och LO anser att AP-fondernas främsta mål också fortsättningsvis ska vara att skapa en långsiktigt god avkastning för pensionärerna. Förslaget att öka riksdagens inflytande över AP-fondernas placeringsregler presenteras i LO-rapporten Ägaransvar och ägarmakt. Syftet med rapporten har varit ta fram förslag för att öka de etiska frågornas betydelse i diskussionerna och besluten om företagen. En viktig del i detta arbete har varit att formulera en LO-gemensam syn på de etiska principer man anser ska gälla. Denna gemensamma syn ska gälla för LO och dess förbund i egenskap av aktieägare i olika företag, men LO menar att också de fonder som förfogar över löntagarnas kapital bör omfatta delar av de principer rapporten ställer upp. Tyngdpunkten i LO:s placeringsreglemente utgörs av internationellt vedertagna deklarationer om arbetstagarnas rättigheter. Utgångspunkten är FN-organet ILO:s åtta kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Därutöver ingår bland annat ILO:s trepartsdeklaration för medbestämmande i multinationella företag. LO ställer vidare krav på en formaliserad process för uppföljning och kontroll av de restriktioner som satts upp. Däremot finns inget krav på att företag som inte lever upp till kraven direkt ska uteslutas ur en investeringsportfölj. Uteslutning ska emellertid finnas med som ett slutgiltigt alternativ, efter försök att påverka. - Ska vi lyckas att flytta fram de etiska frågorna och göra dem till en självklar del i styrningen av näringslivet så krävs det att många och stora aktörer formulerar en så konkret idé som möjligt som vi alla är beredda att arbeta efter. Jag anser att det förslag vi har lagt till stora delar är rimligt att följa för fler än LO och dess förbund, säger Leif Håkansson. För mer information kontakta LOs pressinformation 08-24 49 59 eller LO-ekonom Åsa-Pia Järliden Bergström 070-678 26 41

Ämnen

  • Ekonomi, finans