Pressmeddelande -

Ny organisationsplan stärker LO-förbundens integritet och motverkar tvister

LO-kongressen konstaterar att organisationsutredningens rapport behandlar och lägger förslag till en heltäckande organisationsplan och ställer sig bakom denna. Utredningen har haft till uppdrag att förutsättningslöst och heltäckande utreda LOs organisationsplan. LO-kongressen konstaterar också att en majoritet av utredningen kommit fram till att det inte är önskvärt att i grunden förändra förbundsstrukturen inom LO och instämmer i utredningens beskrivningar och vikten av att förbunden och LO förmår upprätthålla ändamålsenliga organisationsgränser. Det är genom ökad samverkan möjligt att uppnå ett ännu effektivare fackligt arbete samtidigt som det ger en ökad möjlighet att hävda fackföreningsrörelsens gemensamma mål. LO-kongressen tillstyrker därmed utredningens redovisning och synsätt avseende strukturplanen. Kongressen understryker att det är förbunden själva som beslutar om att upphöra som eget förbund och därav följande förbundssammanslagningar. Om ett sådant sammangående sker ska det ske i enlighet med strukturplanen. Motion 14.01 föreslår att förbunden ska sluta strida om vilket förbund som ska erhålla avtals- och organisationsrätten för en viss verksamhet. Organisationsplanen är därför utformad för att kunna hantera tvister mellan förbund. Det är med hjälp av organisationsplanen vi kan slita tvisterna för att sedan kunna fatta gemensamma beslut i LOs styrelse om vilket förbund som ska erhålla avtals- och organisationsrätten för arbetsplatsen. Motion 14.02 föreslår att det utreds om vilka problem och möjligheter det skulle medföra med ett gemensamt LO-förbund. Liknade förslag har funnits på de senaste LO-kongresserna. Det har då visat sig att förslag om ett förbundslöst LO inte varit ett realistiskt alternativ. LO-kongressen avslår därför motionen. Dagordningspunkten finns i kongresshandlingarna: Dagordningspunkt 18 - LOs organisationsplan, gränsdragningsfrågor Motionerna 14.01 ? 14.02v

Ämnen

  • Politik