Gå direkt till innehåll
Fortsatt positiv lönsamhetsutveckling bland landets småföretagare

Pressmeddelande -

Fortsatt positiv lönsamhetsutveckling bland landets småföretagare

LRF Konsult har analyserat lönsamhet och utveckling bland landets småföretagare generellt och inom följande branscher specifikt: bygg, transport & logistik, service, samt handeln. Den genomsnittliga lönsamheten för landets småföretagare steg det senaste kvartalet från 16,4 till 17,3 procent med rullande 12-månadersdata. Sammanställningen visar en positiv trend för tre av de fyra analyserade branscherna, endast handeln såg en avmattning.

LRF Konsult analyserar löpande lönsamheten bland landets småföretagare (0-15 anställda) inom en rad olika branscher. Den senaste sammanställningen avser perioden rullande 12-månaders data per utgången av tredje kvartalet 2015.

Analysen visar på stora skillnader i lönsamhet mellan olika branscher. Inom handeln fortsatte lönsamheten att sjunka, till 4,1 procent från 0,4 procentenheter lägre än motsvarande period förra året och detta trots rekordhög genomsnittlig intäkt. Högst lönsamhet bland de analyserade branscherna har byggbranschen, 23,9 procent. Totalt är alltså den genomsnittliga lönsamheten för landets småföretagare 17,3 procent.

- Efter en tillfällig nedgång till följd av ökade kostnader ser vi att lönsamheten för landets småföretagare nu ökar igen nu, säger Maria Hallén, segmentchef Företag på LRF Konsult.

Djupdykning: Lönsamhetsutveckling bland småföretag inom fyra branscher

Handeln
Den genomsnittliga intäkten för småföretagare inom handeln ökade under perioden till den högsta nivån (7,3 MSEK) under de sex år LRF Konsult har analyserat landets småföretagare. Trots detta sjönk lönsamheten till 4,1 procent på grund av ökade personalkostnader,

- Handeln är ju en bransch med låga bruttomarginaler och har därmed en lägre lönsamhet än många andra branscher. Den här perioden har faktiskt bruttomarginalen för företagen inom handeln ökat, men trots detta sjunker lönsamheten och det beror på ökade personalkostnader vilket i sin tur kan vara en följd av den höjda arbetsgivaravgiften för unga, säger Maria Hallén.

Transport & logistik
Lönsamheten bland småföretagare inom transport- och logistikbranschen vände under perioden upp igen och är i ett långsiktigt perspektiv stabil. Den genomsnittliga lönsamheten landar de senaste tolv månaderna på 19,3 procent. Det är något högre än för helåret 2014 (18,9 procent), men något lägre än helåret 2013 (19,5 procent). Den genomsnittliga intäkten för småföretagen inom transport & logistik minskade något, till 3,2 MSEK, men även kostnadsnivån sjönk och därmed steg lönsamheten, främst är det personalkostnaderna som hållits nere.

- Transport & logistik är ett område som är utsatt för hög konkurrens från bland annat från utländska åkerier. Det faktum att företagarna lyckats hålla uppe lönsamheten kan innebära att de sanktionsavgifter, som infördes 1 januari i syfte att öka möjligheten för företagen att konkurrera på lika villkor, bidragit positivt, säger Maria Hallén.

Byggbranschen
Lönsamheten inom byggbranschen nådde vid utgången av tredje kvartalet nya rekordnivåer med 23,9 procent, 0,7 procentenheter högre än för helåret 2014 och den högsta nivå som uppmätts sedan LRF Konsult började analysera lönsamheten 2009. Därmed bekräftas också att den något negativa lönsamhetstrend som sett mellan åren 2009 och till mitten av 2014 brutits.

- Förändringarna i ROT-avdraget har sannolikt påverkar byggbranschen i hög grand under den här perioden. Det blir intressant att se hur utvecklingen fortsätter när de nya nivåerna på ROT-avdraget slår igenom fullt ut. Dessutom påverkar de fortsatt låga räntorna branschen, det är alltjämt lätt att få tillgång till kapital för att låna till renovering, med ökad efterfrågan på byggtjänster som följd, säger Maria Hallén.

Service
Analysen visar att småföretag inom servicenäringen har en positiv utveckling med en genomsnittlig lönsamhet på 11,6 procent. Det är avsevärt bättre jämfört med helåret 2014 då lönsamheten landade på 9,1 procent. Den genomsnittliga intäkten har ökat och är nu 4,0 MSEK. Samtidigt har kostnaderna sjunkit, framförallt personalkostnaderna sjönk med närmare en procentenhet, vilket tillsammans med lägre administrativa kostnader banat väg för den ökade lönsamheten.

- Servicenäringen är ju en framtidsbransch och det är intressant att se att lönsamheten går så starkt framåt. Dessutom ser vi att nettoinvesteringsnivån inom branschen förbättrats de senaste åren och är högre än genomsnittet för småföretag, avslutar Maria Hallén.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Hallen, segmentchef Företag, LRF Konsult, E-post: maria.hallen@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 09

Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult, E-post: linda.ternstedt@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 33

Om undersökningen
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpande utvecklingen bland landets småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Analysen är baserad på data från 2 200 småföretagare inom olika branscher runt om i Sverige, ett representativt urval från en databas innehållande över 40 000 företag med 0-15 anställda. I den senaste rapporten har data för perioden Q4 2014 – Q3 2015 analyserats. Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Ämnen

Kategorier


LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Presskontakt

Anna Burlage Sjöberg

Anna Burlage Sjöberg

Presskontakt Presskontakt 08-700 20 10

Välkommen till Ludvig & Co!

Ludvig & Co utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning som ger affärsnytta för småföretagare.