Pressmeddelande -

Arbetsmiljöer som gör oss sjuka - nya rön presenteras och diskuteras

Stress, miljögifter, buller, fysisk belastning och andra miljöfaktorer i vår yttre miljö och arbetsmiljö leder till sjukdom och dödlighet. Detta vet man, desto mindre vet man på vilket sätt de påverkar oss och vad man därför kan göra för att minska riskerna. Inom Lunds universitet finns sedan flera år kompetenscentrumet Metalund där ungefär hundra forskare arbetar med allt från grundforskning till design av arbetsmiljöer. Fredagen 21 maj kommer politiker och representanter för olika myndigheter och organisationer med intresse för arbetsmiljö till universitetet för att ge sina synpunkter på den forskning som görs inom kompetenscentrumet.

Vilka är resultaten och hur kan de användas? Är forskningen på rätt spår? Och vilka kunskapsbehov har samhället i de här frågorna? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras under dagen.

Även journalister är välkomna att ta del av diskussionen och fråga om aktuella forskningsprojekt. Ring forskarna (se nedan). Eller kom till Ingvar Kamprad Designcenter, Sölvegatan 26, sal IKDC 304 kl 15.15 och träffa forskare och representanter för ”stakeholder-gruppen”, vilken består av:

Jan Andersson, f.d. EU-parlamentsledamot (S)
Staffan Appelros, riksdagsledamot (M)
Ethel Forsberg, generaldirektör Kemikalieinspektionen
Sten Gellerstedt, Arbetsmiljöansvarig LO
Bodil Mellblom, Arbetsmiljöansvarig Svenskt Näringsliv
Peter Pärt, Action leader, European Commission, Joint Research Centre
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP)

I gruppen ingår också Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör som tyvärr inte kan närvara på fredagen. Arbetsmiljöverket har dock innan mötet lämnat synpunkter till kompetenscentret om forskningsbehov.

För mer information om nya forskningsresultat, kontakta Mats Bohgard, professor i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola: 046-222 80 16, 0708-59 13 92 eller Maria Albin, överläkare, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, tel: 046-17 31 59, Maria.Albin@med.lu.se

Läs mer om metalund: www.metalund.lu.se

Kort om Metalund:
Metalund är ett kompetenscentrum vars forskning syftar till att öka kunskaper och förståelse av olika miljöfaktorers påverkan på folksjukdomar. Exempel på sådana åverkansfaktorer är luftföroreningar, fysisk belastning, buller, psykologisk stress, tungmetaller och persistenta miljögifter. Exempel på relevanta effekter är muskuloskeletala besvär, diabetes/njursjukdom, hjärt- kärlsjukdom, luftvägssjukdom, cancer, reproduktion, psykiska störningar samt nedsatt välmående och prestation. Forskargrupperna arbetar integrerat med de olika miljöfaktorerna och deras påverkan på människan. Forskningen behandlar såväl arbetsmiljöfaktorer som andra miljöfaktorers effekter.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028