Pressmeddelande -

Byte av antibiotika ger färre halsflussåterfall

Halsfluss är en av våra vanligaste åkommor och behandlas av tradition med penicillin. Men för en del patienter innebär halsfluss ett stort lidande där ständiga återfall till slut gör att halsmandlarna opereras bort. Den onda cirkeln med upprepade återfall kan brytas genom byte av antibiotika och nu minskar antalet halsmandeloperationer i Sverige. Detta presenteras i en ny avhandling från Lunds universitet. När du får halsfluss ordinerar din läkare penicillin. Penicillinet är mycket verksamt mot streptokocker, som oftast orsakar sjukdomen, och du blir frisk. Men trots att penicillinbehandlingen fungerar bra kan man hos många patienter återigen hitta streptokocker i svalget efter avslutad penicillinbehandling. 5 till 10 procent av halsflusspatienterna drabbas också av återkommande halsflussar, trots behandling. – För varje återfall ökar sannolikheten att patienten drabbas av ytterligare återfall, berättar Arne Orrling, nydisputerad privatpraktiserande öron- näs- halsspecialist. – Efter flera återkommande halsflussar har operation av halsmandlarna ofta blivit den slutliga lösningen på problemet. Operation av halsmandlarna är en av västvärldens absolut vanligaste operationer och om operationerna hade kunnat undvikas hade mycket varit vunnit, både för patienten och för sjukvården. Arne Orrling har sedan 1982 varit verksam som öron- näs- halsspecialist vid sin privatpraktik i Eslöv. Hans avhandling visar att fruktbar klinisk forskning med framgång kan bedrivas inom den privata vården. I började på 90-talet började han, i nära samarbete med Öron-, näs-, halskliniken i Lund och avdelningen för klinisk mikrobiologi i Lund, att studera återfallen efter penicillinbehandlad halsfluss och hur dessa skulle kunna förhindras. – Det visade sig att vi kunde bryta den onda cirkeln med upprepade återfall genom att använda ett annat antibiotikum vid behandling av återfallet. När patienter som fick återfall behandlades med klindamycin istället för penicillin fick vi mycket få återfall, fortsätter Arne Orrling. I förlängningen innebär det alltså färre sjuka och, inte minst, att fler patienter slipper operation. Samtidigt understryker Arne Orrling vikten av att den första halsflussen, för att motverka resistensutveckling mot klindamycin, även fortsättningsvis behandlas med vanligt penicillin. Arne Orrling visar även i sin forskning att anledningen till att klindamycin fungerar bättre kan vara att det finns höga koncentrationer av klindamycin i sekretet på halsmandlarna under hela behandlingen, till skillnad mot penicillin där koncentrationen minskar under behandlingens gång. – Även om det till en början tog tid att få resultaten spridda i klinisk praxis så verkar det som om vi nu, efter några år, kan se effekten, konstaterar Arne Orrling. – Siffror från Socialstyrelsen från 1987-2004 visar på en minskning av antalet halsmandeloperationer som utförs på grund av infektion med minst 20 procent under perioden. Sannolikt ligger flera faktorer bakom minskningen, men min forskning har säkert bidragit. Själv har jag inte behövt remittera någon återfallspatient till halsmandeloperation sedan jag lade om behandlingen, konstaterar Arne Orrling. – Min forskning har verkligen varit till gagn även för mina egna patienter. Arne Orrling undersökte även varför endast vissa patienter drabbades av återfall. Berodde det på att de var infekterade med aggressivare streptokocker? – Våra studier pekar inte på att det skulle bero på streptokockerna i sig. De streptokocker som gav återfall var genetiskt lika de andra streptokockerna, säger Arne Orrling. Det är alltså troligen någon faktor hos patienterna eller deras omgivning som gör att de drabbas av återfall. Vad vet vi inte – det får bli ämnet för fortsatt forskning! Det unika med Arne Orrlings kliniska avhandling är att insamlingen av materialet i sin helhet bedrivits vid hans privatmottagning. Bearbetning och analys av materialet har sedan skett i nära samarbete med Öron-, näs-, halskliniken, Universitetssjukhuset i Lund och med mikrobiologer i både Lund och Malmö. En sammanfattning av avhandlingen finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=med_1274&recordmat=display Arne Orrling nås på mobiltelefon 0703-208 209 eller 0413-58 00 40 (arbetet). Johanna Sandahl

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028