Pressmeddelande -

Nöjda studenter på Medicinska fakulteten

Bra utbildningar och ett gott arbetsklimat. Det omdömet ger studenterna vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet sina utbildningar. Och bland utexaminerade läkare ökar tillfredsställelsen med utbildningen när de har varit ute i arbetslivet några år. Det visar två nya utvärderingar av fakultetens grundutbildningar. Under våren 2005 fick Medicinska fakultetens studenter och lärare tycka till om utbildningsprogrammen vid fakulteten. Samtidigt fick tidigare studenter som tagit läkarexamen i Lund 2001 och 2002 samt 1997 och 1998 svara på hur de upplever sin utbildning efter några år i arbetslivet. Både nuvarande studenter och tidigare läkarstudenter ger utbildningen gott betyg. Utbildningarna har kunniga lärare, arbetslivsanknuten undervisning, en god koppling mellan teori och praktik och ger en bra skolning i att självständigt lösa problem. Svaren från de läkare som examinerades 1997 och 1998 visar även att tillfredsställelsen med utbildningen ökar när de varit ute i arbetslivet några år. Studenterna vid fakulteten beskriver arbetsklimatet som gott och ger positiva omdömen om hur de blir bemötta av sina lärare. Hela 80 % av de studenter som påbörjar en utbildning vid fakulteten fullföljer den, en mycket hög andel i universitetsvärlden. – Det är naturligtvis jätteroligt att studenterna trivs, mår bra och i stor grad fullföljer sina utbildningar, säger Carin Gustafsson, ordförande för studentkåren Medicinska Föreningen Lund–Malmö (MF) och fortsätter: – Detta trots att utbildningarna vid fakulteten är mycket krävande. Studenterna och lärarna ger varandra överlag goda omdömen. Utvärderingarna pekar även på vissa brister i utbildningarna. Exempelvis känner många studenter sig dåligt förberedda för ett yrkesliv i samverkan med vårdens övriga yrkeskategorier. Även de i yrkeslivet verksamma läkarna anser att träningen tillsammans med andra personalgrupper är ett område som behöver utvecklas. Denna brist har uppmärksammats i tidigare utvärderingar och fakulteten arbetar aktivt med att öka samverkan mellan fakultetens utbildningar, bland annat genom en mer integrerad planerings- och beslutsorganisation för utbildningarna. – Den här typen av undersökningar är mycket viktiga. De ger oss bekräftelse på vad vi åstadkommer under grundutbildningen och utgör basen för förändringsarbete, säger Bengt Jeppsson, vicedekanus för fakultetens grundutbildning. – Det är tydligt att det finns områden som fakulteten behöver jobba med. Utöver att förbättra samverkan mellan utbildningsprogrammen gäller det exempelvis att informera studenterna om deras möjlighet att påverka sin utbildning och komma till rätta med den sociala snedrekrytering som finns till några av utbildningsprogrammen, fortsätter Carin Gustafsson. Det biomedicinska programmets resultat skiljer sig från övriga åtta medicinska utbildningar. På många områden liknar det biomedicinska programmet snarare utbildningarna vid den naturvetenskapliga fakulteten. Till exempel går drygt hälften av dem som erlagt biomedicinsk magisterexamen vidare till forskarutbildning. Endast hälften av studenterna som påbörjar utbildningen avslutar den. Det beror främst på att studenterna övergår till andra utbildningsprogram. Samtidigt ansluter många nya studenter från andra utbildningsprogram under utbildningens gång. Båda rapporterna finns publicerade på webben: • Lärar/Studentbarometern, Medicinska fakulteten. Nr 2006:239 http://www.evaluat.lu.se/publ.htm • Når läkarutbildningen de resultat som yrkeslivet förväntar? - alumnundersökningar 3 och 7 år efter läkarexamen, dec 2005 http://www.med.lu.se/content/download/7778/69492/file/Lokaralumni2005slutvers.pdf -------------------------------------------------------- Grundutbildningar vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grundutbildningen vid fakulteten är organiserad i nio olika program inom de medicinska, vårdvetenskapliga och biomedicinska områdena. En stor del av utbildningen sker inom sjukvården i regionen. Vid fakulteten utbildas drygt 2 500 studenter till arbetsterapeuter, audionomer, biomedicinare, biomedicinska analytiker, folkhälsovetare, logopeder, läkare, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor eller sjukgymnaster. Varje år utexamineras cirka 570 studenter. Johanna Sandahl

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028