Pressmeddelande -

En gemensam deponianläggning för Luleå och Boden

Sammanfattande projektbeskrivning Bodens och Luleå kommuner driver idag var sin avfallsanläggning där olika typer av behandling och omhändertagande av avfall sker. Inom båda anläggningarna finns en deponi där det avfall läggs som inte är möjligt att återanvända, återvinna, förbränna eller organiskt behandla (kompostera). Både Bodens och Luleå kommuner deponerar idag relativt små mängder avfall, vilket troligen kommer att minska ytterligare. Deponierna byggs etappvis och nuvarande deponietapper inom resp. avfallsanläggning bedöms räcka i 10-12 år till. Båda kommunerna har sökt om tillstånd att gälla t o m år 2015. Vi startar nu ett projekt för att långsiktigt säkerställa Luleå och Bodens kommuners deponibehov med en gemensam deponianläggning. I takt med att deponierna inom avfallsanläggningarna i Luleå och Boden fasas ut utreds möjligheterna att etablera en gemensam deponianläggning i Luleå-Boden-området. Den ska kunna svara mot framtida behov av deponikapacitet i Luleå och Bodens kommuner, samt ev. andra intressenter med deponibehov såsom t ex kringliggande kommuner och industrier. En naturlig övergång till en gemensam deponianläggning skulle vara då båda kommunernas nuvarande etapper på deponierna är slutfyllda, d v s någon gång under perioden 2013-2015, vilket sammanfaller med det datum då kommunernas ansökta tillstånd löper ut. I lokaliseringsutredningen (som rör placeringen av anläggningen) ska bl a hänsyn tas till; • transportavstånd • regional miljöpåverkan från anläggningen • hänsyn till kringboende/markägare • naturliga geologiska/geohydrologiska och topografiska förutsättningar Händelseförlopp: 1. Sammanställa underlag (mängder, avfallsslag etc) 2. Analys av och inriktningsbeslut om driftsform 3. Lokaliseringsutredning 4. Beslut om placering 5. Upprättande av tillståndsansökan 6. Beslut om tillstånd 7. Anläggande 8. Driftstart Under processens gång kommer samråd att ske med berörda, där även ett öppet samråd kommer att hållas. Beräknad kostnad för att bygga upp och ta i drift en ny deponianläggning är ca 50-70 miljoner kr. Möjligheten att erhålla EU-medel och statliga bidrag för projektet kommer att nyttjas. Referenser: Eva Nordström, avd. chef Avfall, Luleå kommun tel 0920-293000 Ove Andersson, avd.chef VA-avd, Bodens kommun tel 0921-62000

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Norrbotten