Pressmeddelande -

Nytt projekt för minskad sjukfrånvaro

‐ Tidig Bedömning, AKtiv Sjukskrivning (TBAKS)   Andelen anställda i Luleå kommun som har färre än 8 sjukdagar blir fler och utgör 61 % av samtliga anställda vilket är en  hög nivå.  Sjukfrånvaron har minskat till 10.5 % av arbetad tid år 2005.  Fortfarande är andelen långtidssjukskrivna mycket hög. De  omfattar ca 10 % av antalet anställda och svarar för ca 65 %  av den totala sjukfrånvaron.    Sjukfrånvaron innebär stora kostnader för kommunen, totalt  ca 39 Mkr år 2005. I detta belopp ingår den särskilda  sjukförsäkringsavgiften på 15 % som arbetsgivaren betalar  vilket innebar en merkostnad för kommunen på 4.6 Mkr år  2005.  Luleå kommun planerar nu att avsätta 4,5 Mkr under  3 år på projektet TBAKS; Tidig Bedömning, Aktiv  Sjukskrivning.  Tyngdpunkten i projektet ligger på tidig bedömning av de  nyinsjuknade och aktiv sjukskrivning. Luleå kommun är  medveten om behovet att förbättra kontakten med de som  blir sjuka; det handlar både om fortsatta kontakter med chef/arbetsledare och arbetskamrater liksom vikten av mål för  rehabiliteringen och möjligheten att påverka sin rehabilitering.   ‐ Avsikten är att få ner dagens långtidsfrånvaro men också  att stoppa inflödet av nya långtidssjuka. När det gäller  nyinsjuknade och idag långtidssjukskrivna gäller det att göra  individuella bedömningar och hitta alternativa löningar. Allt i  syfte att finna ett avslut på rehabiliteringen och  förhoppningsvis återgång i arbetet, säger personalchef Anne  Karlenius.  För nyinsjuknade är målsättningen att det inom tre veckor ska finnas en plan för rehabilitering där aktiv  sjukskrivning ingår.  Kommunhälsan kommer att tillföras  ökade resurser bland annat i form av en hälsopedagog och  två rehabcoacher som kommer att stödja arbetsledare och  chefer i rehabiliteringsprocessen.  Målsättningen är att inom 3 år halvera antalet långtidssjuka till ca 5% av kommunens  anställda. Projektet startas våren 2006 och avslutas december  2008.   Närmare upplysningar; Anne Karlenius, personalchef Luleå  kommun,  Tel. 0920‐29 37 11, 070‐627 26 95  

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Norrbotten