Pressmeddelande -

Bankkoncernen Marginalen Bank publicerar bokslutskommuniké för 2017

Bankkoncernen Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för fjärde kvartalet 2017. Resultatutvecklingen i bankkoncernen är stark och rörelseresultatet för helåret uppgår till 374, 3 mkr (142,5) och för det fjärde kvartalet till 140,1 mkr (76,7). I juni 2017 förvärvade Marginalen Bank Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy (Finland) samt Sergel Finans AS (Norge) av Telia Company och blev därmed moderbolag i en ny bankkoncern. De nya dotterbolagen har till uppgift att förvärva, äga och utveckla portföljer med förfallna krediter i respektive land.

- Det är glädjande att vi ökar rörelseresultatet både för helåret och för fjärde kvartalet. Den goda resultatutvecklingen härrör delvis från engångseffekter från de förvärvade portföljbolagen. Affärsområdet som arbetar med utveckling av kreditportföljer växer vilket är positivt för hela koncernen, säger Ewa Glennow, vd för Marginalen Bank.

SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET 2017 JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2017

 • Rörelseresultatet för perioden ökade till 140,1 mkr (76,7)
 • Periodens totalresultat efter skatt ökade till 107,0 (52,0)
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 16 146,0 mkr (16 052,5)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 26,1% (14,7)
 • Räntenetto minskade med 4% till 131,1 mkr (137,2)
 • Kreditförlustnivån uppgick till -0,9% (0,5)

SAMMANFATTNING JAN-DEC 2017 JÄMFÖRT MED JAN-DEC 2016

 • Rörelseresultatet för perioden ökade till 374,3 mkr (142,5)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 301,3 mkr (109,0)
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 16 146,0 mkr (13 684,8)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 19,1% (8,7)
 • Räntenetto minskade med 4% till 536,1 mkr (557,7)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,3% (0,9)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Ewa Glennow tillträdde som vd för Marginalen Bank den 12 februari 2018.

Den fullständiga bokslutskommunikén finns på marginalen.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 19.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  


För ytterligare information kontakta: Anders Karlström, Informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se


Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.

Presskontakt

Anders Karlström

Presskontakt Informationschef +46707353677