Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma och extra bolagsstämma i Medicover Holding SA ("Bolaget") den 9 maj 2006

Vid Bolagets årsstämma och extra bolagsstämma i Luxemburg den 9 maj 2006 fattades beslut enligt vad som framgår nedan. Årsstämma Till ordinarie ledamöter omvaldes Jonas af Jochnick (ordförande), Arno Bohn, Sören Gyll, Margareta Nordenvall, Fredrik Rågmark, Fredrik Stenmo och Peter Wikström. Marc Hoydonckx, KPMG, Audit Réviseur d'Enterprises, omvaldes till Bolagets revisor. Extra bolagsstämma Extra bolagsstämman beslutar att godkänna följande beslut: i) Ökning av Bolagets maximikapital från EUR 89.798.407 som utgörs av 16.000.000 aktier utan nominellt värde till EUR 134.697.610,5 att utgöras av 24.000.000 aktier utan nominellt värde; ii) Ändring av bolagsordningens artikel 5.III. för att styrelsens bemyndigande att besluta om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall framöver gälla upp till ett högsta belopp motsvarande 5 procent av det nya maximikapitalet per den 9 maj 2006 samt att denna ändring skall gälla från och med detta datum; iii) Förnyelse av styrelsens bemyndigande att öka Bolagets aktiekapital inom gränserna för Bolagets maximikapital i enlighet med bolagsordningens artikel 5 för en period om fem år från och med dagen för den extra bolagsstämman med möjlighet till förnyelse genom beslut av bolagsstämma; samt iv) Ändring av bolagsordningens artikel 5 för att motsvara ovan fattade beslut. Alla övriga förslag till beslut vid årsstämman och extra bolagsstämman godkänndes av aktieägarna. Investor Relations Contacts Fredrik Rågmark Koncernchef Phone: +32 475 751964 E-mail: fredrik.ragmark@medicover.com Joe Ryan Finansdirektör Phone: +32 477 560382 E-mail: joe.ryan@medicover.com ===================================================== Om Medicover: Medicover är den ledande leverantören av privat sjukvård i Central- och Östeuropa och erbjuder sina kunder såväl hälso- och sjukvårdstjänster som finansieringssystem för dessa. Vi ser till att passande hälso- och sjukvårdstjänster håller hög kvalitet och är bekvämt tillgängliga för kunden. Medicover betjänar över 6000 företagskunder i Polen, Tjeckien, Ungern, Rumänien och Estland och nära 200 000 anställda i dessa företag. Våra egna medicinska anläggningar, som håller toppkvalitet, tillhandahåller tillsammans med våra partners regionala kliniker ett vidsträckt nätverk av medicinska tjänster till anställda hos multinationella, stora och medelstora företag. Under 2005 hade Medicover hand om nära två miljoner patientbesök i sitt nätverk. Medicover driver också en diagnostisk laboratorieverksamhet under varumärket Synevo, som för närvarande är etablerad i Rumänien och Polen. Synevo tillhandahåller kvalitetssäkrade laboratorietester både till offentliga sjukhus och privatläkare liksom också till läkemedelsindustrin i hela regionen. ===================================================== Ni har mottagit detta e-mail eftersom Ni har bett om att erhålla alla pressmeddelanden från Medicover. Ifall Ni ej önskar mottaga fler pressmeddelanden från Medicover i fortsättningen, vänligen gå till vår hemsida http://www.medicover.com/en/se/se/Default.aspx?TabId=294 Medicover Holding SA, 20 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg R.C. B59 921 Tel +32 2 357 55 00 Fax +32 2 357 55 05 E-mail pressrelease@medicover.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans