Pressmeddelande -

Fas IIa data från hepatit C-patienter behandlade med TMC435350 nu presenterade vid den pågående kongressen för leversjukdomar, AASLD

Medivir har tillsammans med sin samarbetspartner Tibotec idag presenterat data från den pågående fas Iia-studien med TMC435350. Dessa data presenterades vid det 59:e Annual Meeting of the American Association for Study of Liver Diseases (AASLD) i San Fransisco som pågår mellan den 31 oktober till 4 november.

TMC435350 är en proteashämmare som Tibotec och Medivir utvecklar tillsammans för behandling av hepatit C-virusinfektioner (HCV). Kliniska resultat från den pågående fas IIa-studien (OPERA-1) har nu presenterats i två postrar och i en tredje poster presenteras prekliniska resultat.

1. Säkerhet och antiviral effekt av TMC435350 i behandlingsnaiva patienter infekterade med HCV genotyp 1 - M Manns et al.

2. Farmakokinetiska egenskaper hos TMC435350, med och utan peginterferon alfa-2a och ribavirin, i HCV infekterade personer - G van't Klooster et al.

3. Inhiberande effekt av TMC435350 på HCV NS3/4A proteaser av genotyp 1-6 - T Lin et al.

Dessa postrar finns nu tillgängliga på Medivirs hemsida;

www.medivir.se under:
IR & Media / Senaste presentationerna

Tibotec har även publicerat en pressrelease med en sammanfattning av presenterade data från denna konferens. Denna pressrelease finns tillgänglig på Medivirs hemsida under IR & Media / Senaste presentationer.

Om hepatit C
Kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV) leder till leversjukdomar. Enligt WHO är 3 procent av världens befolkning infekterade med HCV, vilket betyder 200 miljoner människor. I USA är 1,8 procent av befolkningen infekterad, dvs 3,9 miljoner människor. I mer än 60 procent av dessa fall leder HCV-infektionen till kronisk leversjukdom, cirros och levertumörer. Den är den vanligaste orsaken till levertransplantationer. HCV-marknaden domineras för närvarande av interferonbaserade behandlingar.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 708 537292.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se