Pressmeddelande -

Löneutvecklingen till och med juli 2012

De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent för perioden januari till juli 2012. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 3,0 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Den lägre löneökningstakten för hela ekonomin beror bland annat på att löner enligt de nya avtalen ännu så länge betalats ut i liten utsträckning i kommunerna.

Löneökningstakten inom industrin skiftade uppåt i februari 2012 när nya löneavtal började gälla. En majoritet av de industrianställda tycks också ha fått sina löner utbetalda enligt det nya avtalet. Profilen i industrins avtal implicerar dock en viss avmattning i löneökningstakten under andra halvåret 2012.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för årets sex första månader jämfört med samma period förra året. Jämför man enbart juli månad 2012 med samma månad året innan blir löneökningarna inom industrin 2,9 procent, inom näringslivet 2,6 procent och för hela ekonomin 2,0.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 28 september.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Utvecklingen i siffror och i diagramform finns på Medlingsinstitutets hemsida http://www.mi.se/lonestatistik/konjunkturlonestatistik/

Mer information
Bo Enegren
08-545 292 44

Ämnen

  • Anställningsfrågor, kollektivavtal

Kategorier

  • lönestatistik

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Kontakter

Bosse Andersson

Presskontakt Informationsansvarig 08-54529243