Pressmeddelande -

Löneutvecklingen till och med november 2018

Under de första elva månaderna 2018 ökade lönerna i Sverige med i genomsnitt 2,6 procent jämfört med samma period 2017. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för november månad.

Löneökningarna 2018 är därmed något högre än 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet. Löneökningstakten för november månad var enligt bearbetningen 2,6 procent. I näringslivet ökade lönerna med 2,4 procent och i offentlig sektor med 3,0 procent denna månad.

– Högkonjunkturen i den svenska ekonomin och den starka efterfrågan på arbetskraft har inte gjort något större avtryck på löneökningstakten i ekonomin som helhet. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket hög i offentlig sektor och det kan vara en bidragande orsak till att löneökningarna är något högre där jämfört med i näringslivet, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare sker enligt avtalen den årliga lönerevisionen i april eller maj månad. Inom staten ligger dock revisionstidpunkten för de flesta i oktober månad. För många löntagare sker lönerevisionen de facto vid en senare tidpunkt och lönehöjningen betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Siffrorna revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet. För statens del brukar revideringarna vara stora det fjärde kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med november 2018, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 januari i år. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för de första elva månaderna 2018. Den preliminära siffran för november månad var 2,4 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för perioden januari–november 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar främst offentlig sektor.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Relaterade länkar

Ämnen

  • Anställningsfrågor, kollektivavtal

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Presskontakt

Bosse Andersson

Presskontakt Informationsansvarig 08-54529243