Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

Tid 10 Maj 2006 16:00 – 16:00

Plats Salénhuset, lokal Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Aktieägarna i Mekonomen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 10 maj 2006 kl. 16.00 i Salénhuset, lokal Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan: Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 4 maj 2006, dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast klockan 16.00 måndagen den 8 maj 2006 under adress Mekonomen AB, Smista Allé 11, 141 70 Segeltorp; per telefon: 08-464 00 00 eller via e-post: stamma@mekonomen.se. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om deltagande. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att han tillfälligt i eget namn införs i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 4 maj 2006. Styrelsens förslag samt övriga på stämman förkommande ärenden framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggjorts med annonser i Post- och inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. Frågor besvaras av; VD Owe Andersson, 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70 owe.andersson@mekonomen.se VVD Börje Bengtsson, 08-464 00 47, mobil 070-828 49 87 borje.bengtsson@mekonomen.se Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker. Se även mekonomen.se

Kontakter

Madeleine Westerling

Presskontakt Kedjechef Mekonomen bilverkstad +46 (0) 8 464 00 00

Jennie Edling

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig +46 (0) 8 464 00 00

Mikael Svensson

Presskontakt Försäljningschef Mekonomen butiker +46 (0) 8 464 00 00

Relaterat innehåll