Pressmeddelande -

Beslut vid Mekonomens ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

Vid Mekonomens ordinarie bolagsstämma fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2005, och styrelsen samt verkställande direktören gavs ansvarsfrihet. Utdelning Stämman fastställde utdelningen, enligt styrelsens förslag, till 1,15 kronor per aktie, samt därutöver en engångsutdelning om 2,10 kronor per aktie skall utgå. Utdelning uppgår således till sammanlagt 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 15 maj 2006 och utdelningen beräknas ske genom VPCs försorg den 18 maj 2006. Val av styrelse Stämman beslutade att styrelsen oförändrat ska bestå utav fem ordinarie ledamöter med två suppleanter. Samtliga ledamöter, Andreas Falkenmark, Ingemar Fraim, Leif Möller, Helena Skåntorp och Christer Zetterberg samt suppleanterna Annika Möller och Ing-Marie Fraim-Sefastsson, omvaldes. Till ordförande omvaldes Christer Zetterberg. Bolagssordning Stämman beslutade att bolagsordningen ändras på ett antal punkter för överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen. Nedsättning av reservfond Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att sätta ned bolagets reservfond med 340 000 000. Nedsättningsbeloppet skall avsättas till fond för att användas enligt beslut av bolagsstämman. Bemyndigade om nyemission Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av upp till 2 800 000 aktier. Förslag om upptagande av finansiering Stämman beslutade att styrelsen, under tiden intill nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kapitlet 11§ i aktiebolagslagen. Villkoren för sådan finansiering skall vara marknadsmässiga. För mer information vänligen kontakta: Owe Andersson, VD, tel 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70 Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Mekonomen gör billivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen är en del av koncernen Meko AB (tidigare Mekonomen Group), Nordens ledande bilservicekedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder.

Kontakter

Madeleine Westerling

Presskontakt Kedjechef Mekonomen bilverkstad +46 (0) 8 464 00 00

Jennie Edling

Presskontakt PR & kommunikationsansvarig +46 (0) 8 464 00 00

Mikael Svensson

Presskontakt Försäljningschef Mekonomen butiker +46 (0) 8 464 00 00