Tryggare beslut efter överenskommelse

Pressmeddelande -

Tryggare beslut efter överenskommelse

Nu har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och MIA-projektet kommit överens om en lösning som gör det smidigare att ge stöd åt personer som står långt från arbetsmarknaden. Överenskommelsen går ut på att MIA-projektet och myndigheterna kan hitta flexibla lösningar för att ge stöd till personer som tar sina första steg mot arbetsmarknaden med arbetsträning, även i liten skala.

- Den lösningen vi kommit fram till genom överenskommelsen genomsyras verkligen av ett pragmatiskt tänk från våra bägge myndigheter och MIA-projektet där vi ser MIA-projektet som ett viktigt komplement till vårt samarbete och i slutändan också skapa bättre förutsättningar för våra medborgare att komma i eller tillbaka mot arbete, säger Mathias Holmlund, regional samverkansansvarig på Försäkringskassans avdelning funktionsnedsättning i Stockholms län.

MIA-projektets övergripande mål är att 2500 deltagare mellan 16 och 64 år, med behov av förrehabilitering, ska få ett samordnat stöd från flera myndigheter. Det innebär till exempel att öka samverkan och bidra till Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens grundläggande uppdrag.

Under projekttiden ska MIA-projektet utforska metoder och utveckla samarbetsformer som fungerar för att fler personer ska få igång en framåtrörelse mot arbetsmarknaden. Allt för att göra livet enklare för handläggare och andra berörda kompetenser inom myndigheterna. Överenskommelsen gör regelverket tydligare för såväl företag som deltagare i de olika insatser som erbjuds.

”Arbetsförmedlingen står för ovärderlig kompetens i arbetsmarknadsfrågor och har de i särklass bästa resurserna och erfarenheterna, och inte minst tillgång till de subventionerade anställningsformerna. Försäkringskassan har motsvarande kunskap när det gäller vår lagstadgade trygghet. Nu gäller det att passa in alla bitar, så att ingen hamnar mellan stolarna”.

Förstärkt samarbete
2011 tog Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fram ett förstärkt samarbete på uppdrag av regeringen. I myndigheternas regleringsbrev avsattes en summa pengar för att skapa det standardiserade samarbetet som sjösattes i hela Sverige 2012.

Idag fungerar samarbetet på samma sätt över hela landet. Det är en stark lösning för att så ofta som möjligt och där det är möjligt, förkorta tiden i sjukförsäkringen. Syftet är naturligtvis att fler människor ska få stärkt självkänsla och bättre verktyg för att gå mot en egen försörjning och därigenom kunna delta i vårt samhälle.

”Genom det förstärkta samarbetet får personer som har ersättning från sjukförsäkringen och ett behov av arbetslivsinriktad rehabilitering stöd att utveckla, eller få tillbaka sin förmåga att arbeta. MIA-projektet står för Mobilisering i arbete, vilket innebär att våra insatser ofta handlar om förrehabilitering”.

Större flexibilitet med MIA-projektet
MIA-projektet använder sig främst av de evidensbaserade arbetsmetoderna Supported employment Case management och Bostonmodellen. Alla tre innebär ett personalintensivt stöd.

”Tack vare en helhetssyn på varje person, varierar insatserna i allt från rehabilitering, studier och arbetsträning till hjälp att strukturera vardagen, eller att ha kontakt med myndigheter. Det har visat sig vara en framgångsrik väg”.

Erfarenheten visar att resultatet blir mycket gott då en deltagare står i centrum och får lov att ta emot den hjälp som verkligen behövs. MIA-projektets deltagare behöver i många fall börja arbetsträna i liten skala.

Trappa upp arbetet i rätt takt
- Det jag tycker är bra med vår överenskommelse är att vi återigen har bevisat att dialogen mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och deras samarbetspartner är god, att vi jobbar lösningsfokuserat och att vi har all anledning att vara stolta över den, säger Amer Baalbaki, Samverkanssamordnare på Arbetsförmedlingen.

Överenskommelsen om gränssnitt mellan Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta samarbete och MIA-projektet i Stockholms län gör det möjligt att vara inskriven i förstärkt samarbete och med i MIA-projektet, vilket gör att man har fullt försäkringsskydd och kan inom ramen för en aktiv och sammanhållen planering av insatsen trappa upp arbetsträningen i den takt som behövs.

”Med möjligheten till mer flexibilitet i insatser som är finansierade av samordningsförbunden, har en viktig pusselbit kommit på plats”

I MIA-projektet blev det tydligt hur regelverket kunde krångla till processen mot arbetsträning. Oavsett om det är förrehabilitering, arbetsträning eller någon annan stödinsats som behövs, kan handläggaren nu tryggt anmäla deltagare till MIA-projektet.

”MIA-projektets deltagare får stöd från flera olika kompetenser för att närma sig arbetsmarknaden”.

Fakta: MIA-projektet drivs av sex samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. 2017 startade de första deltagarna i MIA-projektet och vid projektets slut 2020 beräknas 2500 personer ha fått stöd framåt på sin väg mot arbetsmarknaden.

Deltagarna kommer via Kommunerna, Landstingen, Arbetsförmedlingen, eller Försäkringskassan. Oftast är det människor som inte arbetat på många år av olika skäl eller unga som inte har arbetat alls.

Deltagarna kan vara långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa. Det kan vara personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Det kan vara personer som är utrikesfödda, som är nyanlända eller som inte har relevant kompetens, eller utbildning för dagens arbetsmarknad. Här får de stå i centrum i sitt eget liv och på så sätt ta emot den hjälp de vill ha och behöver.

”För vissa handlar MIA-projektet om att förbereda sig för att kunna delta i de ordinarie arbetsförberedande insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder. Det är ett stöd för människor med behov av förrehabilitering och som behöver stöd från flera myndigheter.”

Ämnen

  • Anställningsfrågor, kollektivavtal

MIA-projektet, en idé som blev verklighet

MIA står för Mobilisering inför arbete. Projektet startade våren 2017 och började som en idé om att utforska de metoder och arbetssätt som används idag, men även att utveckla nya insatser för att stödja människor på sin väg till arbetsmarknaden.

Efter projektet kommer MIA-projektet att ha bidragit till att fler personer kommit ut i arbetslivet, men även att ha svar på viktiga arbetsmarknadsfrågor.

Presskontakt

Helena Bajlo

Presskontakt Kommunikatör Information och kommunikation 0733638420