Pressmeddelande -

MP kräver reformer för bättre demensvård

Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Enligt Socialstyrelsens beräkningar kommer antalet äldre över 65 år med demenssjukdom i Helsingborg öka från cirka 2 750 idag till cirka 3 300 år 2030 och till cirka 4 100 år 2040.

- Demens är en folksjukdom som berör många, inte bara den som insjuknar utan även anhöriga och närstående. Helsingborg behöver ha en bättre förberedelse och därför kräver vi nu reformer för att förbättra demensvården; såväl fler demensplatser som en plan är några av våra krav, säger Lena Östholm-Munkberg, ledamot för Miljöpartiet i Vård- och omsorgsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

Vård- och omsorgsförvaltningen genomförde år 2014 en utredning gällande inrättande av nya demensboenden. Denna visade på att antalet demensplatser i Helsingborg endast låg på 5 procent av stadens vårdboendeplatser medan jämförbara kommuner låg på cirka 40 procent. Resultatet visade även att över cirka 32 procent av de boende på stadens vårdboenden hade en demensdiagnos medan cirka 28 procent av de boende hade en demensproblematik utan diagnos. Således hade sammanlagt cirka 6 av 10 boende på stadens boenden en demensproblematik.

Vid utgången av år 2018 visar det sig att andelen demensplatser på stadens vårdboenden fortfarande var lågt; de låg endast på strax över 10 procent av stadens totala antal vårdboendeplatser.

En nationell demensstrategi för omsorgen om personer med demenssjukdom har antagits under 2018. Här lyfts även frågor som vikten av dagverksamhet för personer med demens för ökad livskvalitet och behovet av samverkan med den regionala sjukvården. Även inom dessa områden har stadens vård och omsorg ett behov av utveckling.

- Vård- och omsorgsförvaltningen inför nu en ny organisationsstruktur. Detta är ett utmärkt tillfälle för att ta ett helhetsgrepp och arbeta fram en plan för stadens omsorg om personer med demenssjukdom för att bättre bemöta dagens och framtidens behov, fortsätter Lena Östholm-Munkberg.

Detta kräver MP i motionen:

  • att antalet demensplatser och demensavdelningar utökas på stadens vårdboenden utefter dagens och framtida beräknat behov.
  • att en plan upprättas för stadens omsorg om personer med demenssjukdom utefter den antagna nationella demensstrategin och riktlinjerna för vård och omsorg om personer med demenssjukdom.
  • att kommunen anmäler sitt intresse om att ansluta sig till Region Skånes utvecklingsarbete inom demensvården.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Helsingborg

För mer information och kontakt:

Lena Östholm-Munkberg, 0723 - 280092