Nyhet -

Vägen In - slututvärdering av Ramboll

Malmö stad har en växande grupp av människor som idag står utanför arbetsmarknaden med anledning av låg utbildningsnivå och språksvårigheter. Trots insatser från olika aktörer har denna grupp inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Samtidigt har Malmökommissionen pekat på vikten av att arbeta mer tvärsektoriellt mellan stadens verksamheter. Malmö stad har också identifierat behov av att på ett mer effektivt sätt samordna introduktionen på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av ovan utvecklade Malmö stad projektet Vägen in med finansiering från den Europeiska socialfonden. Projektets syfte har varit tudelat.

Å ena sidan har projektet syftat till att stötta utrikes födda personer som står långt från arbetsmarknaden och som har liten eller ingen erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Å andra sidan har projektet arbetat med att stötta arbetsplatser i att ta emot individer med annan kulturell bakgrund och med svenska som andraspråk. Projektet startade under våren 2017 och avslutades under vintern 2019/2020. Projektet har haft tre olika målgrupper. Målgrupp 1.1 har utgjorts av utrikes födda kvinnor i Malmö med ett annat modersmål än svenska, målgrupp 1.2 har bestått av utrikes födda ungdomar i Malmö i åldersgruppen 18–29 år och målgrupp 2 har utgjorts av medarbetare från de arbetsplatser som har tagit emot praktikanter från båda målgrupperna. Under projektets uppstartsfas har MINE utvecklat handledarutbildning med fokus på interkulturell kommunikation, normkritik och konflikthantering.

Vad framkommer i Rambolls extern utvärdering av projekt, är att samarbetet med arbetsgivare har varit framgångsrikt och handledarutbildningen uppskattad. Inom ramen för projektet har 170 handledare utbildats. 150 av dessa har tagit emot praktikanter från målgrupp 1.2 och 20 har tagit emot praktikanter från målgrupp 1.1.

Utvärderingen visar att så gott som samtliga handledare uppger att de har blivit bättre på att handleda utrikes födda ungdomar efter att ha gått handledarutbildningen. 64 procent uppger att de har haft mycket användning av handledarutbildningen. Handledarna är nöjda med handledarutbildningen. Enkätsvaren visar att projektet har haft en positiv påverkan på handledarna. 92 procent av handledarna kan tänka sig att handleda nya praktikanter från målgruppen. 95 procent uppger att deltagandet i projektet har haft en positiv påverkan på dem. Lika många bedömer att de har haft användning av handledarutbildningen som helhet. Nästan alla handledare, 99 procent, uppger att det stöd som projektets coacher har gett i någon utsträckning har underlättat i deras handledning av praktikanterna.

82 procent av handledarna uppger att handledarutbildningen har haft en positiv påverkan på deras arbetsplatser. Så gott som samtliga handledare uppger att de har spridit kunskap från handledarutbildningen till sina kollegor och 84 procent uppger att deras kollegor i någon utsträckning skulle ha användning för den. 31 procent uppger att deras arbetsplats har förändrat rutiner till följd av projektet. 62 procent uppger att de i större utsträckning än tidigare diskuterar normer och värderingar med sina kollegor. De två sista resultaten, som behandlar utveckling på organisationsnivå, är positiva för hållbarheten i projekts resultat.

Handledarutbildningen som projektet har utvecklat kommer till viss del att leva vidare efter projektavslut. Utbildningen kommer att implementeras inom ramen för andra arbetsmarknadsinsatser så som jobbspår. I praktiken innebär detta att den befintliga handledarutbildningen som finns på enheten Praktik Malmö utvecklas utifrån projektets erfarenheter. Projektmedarbetare från Vägen in kommer att arbeta tillsammans med den enhet som ansvarar för praktikplatser. Genom projektet har arbetsgivare fått utbildade handledare som kommer att kunna utgöra en handledarbank för fortsatt matchning av praktikplatser inom ramen för ordinarie verksamhet.

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Elen Kifle

Presskontakt Verksamhetsansvarig Presskontakt, medlemskap 070 - 963 18 70