Ännu en bit kvar för att nå jämställdhetsmålen i samhälls- och transportplanering

Pressmeddelande -

Ännu en bit kvar för att nå jämställdhetsmålen i samhälls- och transportplanering

En hel del återstår innan den regionala transportplaneringen uppnår jämställdhetsmålet – i alla fall i Jämtland och Västernorrland. Det har konsulterna i Ramboll kommit fram till efter en nyligen genomförd studie om jämställdhet i Mittstråket.

Under två dagar i maj, 16 och 17 maj, genomförs två workshops i Sundsvall och Östersund med syfte att utveckla jämställdhetsarbetet i Jämtland och Västernorrland. Med avstamp i en intervjustudie kring jämställdhet i Mittstråket, genomförd av konsulter från Ramboll, diskuteras vilka utmaningar vi står inför.

Lena Levin, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut har de senaste åren genomfört flera studier om att integrera jämställdhet i transportplaneringen [1]

– I våra studier har vi funnit att många som arbetar med transportplanering upplever att de saknar kunskaper och verktyg om hur jämställdhet ska integreras i arbetet och det vill vi ändra på. Målen om jämställdhet kräver en tydligare inriktning i flera av de kommuner och regioner vi har studerat. Det behövs mer könsuppdelad statistik på regional nivå och analysmetoder, säger Lena Levin.

En statistik uppdelad mellan könen kommer att underlätta så att det går att se andra mönster. Det är inte heller självklart att alla kvinnor är missgynnade och alla män är gynnade av en viss åtgärd i planerna.

Ett av målen för transportpolitiken är att den ska vara jämställd och likvärdigt svara för kvinnors respektive mäns transportbehov. Här finns både utmaningar, möjligheter och inte minst utrymme att arbeta mer strategiskt för att den regionala transportpolitiken ska bli just jämställd.

– Ett av problemen som transportplanerare brukar framhålla är att det är svårt att mäta alla delmålen i den nationella jämställdhetspolitiken. Allt går inte att räkna på, men det går att strukturera arbetet både kvantitativt och kvalitativt. Där det inte finns färdiga mått kan man arbeta med olika former av indikatorer och frågor som kvalitetssäkrar planeringen ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Lena Levin.

– Mobilitet och förflyttning skiljer sig åt mellan olika grupper. Kvinnor och män har ofta olika erfarenheter som baseras på vilken makt och vilket inflytande de har i samhället. Både mäns och kvinnors erfarenheter och behov måste vägas in i planeringen, säger Lena Levin.

Målsättningen med workshops i Sundsvall den 16 maj och Östersund den 17 maj är att bidra med viktig kunskap om hur organisationer, med olika verktyg och metoder, kan jobba med jämställdhetsintegrering i samhälls- och transportplaneringen. Under dagarna deltar Lena Levin Fil.dr och forskare VTI, samt Lisa Ståhl och Linda Broström från Ramboll Management Consulting/utvärderare för projekt Mittstråket.

Mer info och till anmälan: https://www.facebook.com/events/406041553522388/


[1] Transportplanering i förändring: En handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplaneringen, som baseras på ett forskningsuppdrag från VINNOVA. Boken publicerades av K2, Nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Resor

Regioner

  • Krokom

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

www.mittstraket.se

Presskontakt

Christin Borg

Christin Borg

Presskontakt Projektledare 070- 343 91 41