Pressmeddelande -

Allianspartierna ense om lagstiftning om buggning och preventiva tvångsmedel

Allianspartierna har i dag enats om ett nytt lagstiftningspaket som avsevärt kommer att förbättra de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att bekämpa grov brottslighet och samtidigt tillgodoser behovet av en stärkt rättssäkerhet. I paketet ingår för det första att buggning genom en ny tidsbegränsad lag införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att utreda mycket allvarliga brott. Lagen skall gälla under tre år. Den föreliggande propositionen kompletteras med ett absolut förbud mot att bugga massmedie-redaktioner. Mer information om lagstiftningspaketet nedan: Den nya lagen kommer att innebära att polisen får möjlighet att använda buggning vid förundersökningar om brott som har ett minimistraff om fängelse i fyra år eller mer, t.ex. terroristbrott, mord, dråp, grovt rån och grov mordbrand. Buggning skall också få användas vid förundersökning om vissa andra mycket allvarliga brott, t.ex. grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. I paketet ingår vidare att vissa hemliga tvångsmedel skall kunna användas för att så tidigt som möjligt förhindra mycket allvarliga brott. Allianspartierna är eniga om att den föreliggande propositionen om preventiv tvångsmedelsanvändning skall kompletteras på så sätt att beviskravet för när tvångsmedel skall få användas skärps. Tvångsmedel skall endast få användas när det med hänsyn till omständigheterna finns särskild anledning att anta att någon kommer att utöva viss angiven brottslig verksamhet. En annan förändring i förhållande till det tidigare förslaget är att även denna lag skall tidsbegränsas och gälla under tre år. De tvångsmedel som polisen skall kunna använda för att förhindra brott är hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll. De brott som omfattas är terroristbrott, vissa högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet och allmänfarliga brott. Det vill säga vissa särskilt allvarliga brott som Säkerhetspolisen skall bekämpa. Även mord, dråp, grov misshandel, människorov och olaga frihetsberövande, alltså brott som den öppna polisen bekämpar, omfattas, om avsikten med ett sådant brott är att påverka representanter för offentliga organ, som domare och åklagare, eller den som bedriver nyhetsförmedling och journalistik. Båda de nya lagarna kommer att innehålla flera rättssäkerhetsgarantier. Bland annat måste en domstol lämna tillstånd till tvångsmedels-användningen. Vid förhandlingen skall ett offentligt ombud delta för att ta tillvara integritetsintressen. Tillstånd får endast lämnas för en månad åt gången och bara om det är av synnerlig vikt för brottsutredningen respektive för att förhindra mycket allvarliga brott. Det införs också en sträng reglering för den överskottsinformation som fås vid tvångsmedels-användningen enligt lagarna. Allianspartierna är även ense om att lagen om preventiv tvångsmedelsanvändning så snart som möjligt skall kompletteras med uttryckliga restriktioner så att vissa känsliga samtal inte får avlyssnas, t.ex. vissa samtal inom sjukvården. Det är förutsatt att de båda lagarna skall kompletteras med förslag till lagstiftning för att ytterligare stärka rättssäkerheten för personer som utsätts för hemliga tvångsmedel. Regeringen förväntas inom kort att överlämna en lagrådsremiss med förslag om att personer som har utsatts för hemliga tvångsmedel skall underrättas om det i efterhand och att en Säkerhets- och integritets-skyddsnämnd skall få till uppgift bl.a. att kontrollera att tvångsmedels-användningen har gått rätt till. Nämnden skall också vara skyldig att på begäran av enskilda kontrollera om de har blivit utsatta för hemlig tvångsmedelsanvändning och om användningen i så fall har skett på ett korrekt sätt eller inte. Säkerhets- och integritets-skyddsnämnden skall få en stark parlamentarisk anknytning och medborgerlig förankring genom att flertalet ledamöter skall utses bland sådana som har föreslagits av partigrupperna i riksdagen. Petter Larsson Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm +46-8-786 53 98 +46-73-682 80 03

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor