Pressmeddelande -

Hillevi Engström (m) - Personlig integritet viktigt

- Om man söker ett jobb på en statlig myndighet eller i en kommun, blir resultatet från intervjuer och eventuella personlighetstester att anse som allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut inte bara ansökan utan även referensundersökning, noteringar från anställningsintervju och testresultat. Det riskerar att kränka den personliga integriteten. Särskilt bekymmersamt är det om ett resultat av ett personlighetstest kommer ut i media eller till någon som kan missbruka informationen. Det säger den moderata riksdagsledamoten Hillevi Engström i en kommentar till den skriftliga fråga hon ställt i dag till justitieminister Thomas Bodström. - Det kan leda till att en enskild person drar sig för att söka jobb på en statlig myndighet med rädsla för att resultatet från personlighetstester blir offentligt. Ibland söker man ett nytt jobb utan att ens nuvarande arbetsgivare vet om det, men med nuvarande regler kan vem som helst - alltså både medsökande, journalister eller arbetsgivare - begära ut informationen. - Det visar sig även att praxis skiljer sig åt mellan de olika myndigheterna. På vissa myndigheter lovar man att uppgifterna behandlas konfidentiellt fastän man senare lämnat ut uppgifterna. Det behövs en ökad kunskap om vad som egentligen gäller och i förekommande fall måste regelverket ses över för att skydda integriteten hos de arbetssökande. Den som genomgår ett personlighetstest måste veta att uppgifterna och resultatet kan sekretessbeläggas. En arbetssökande befinner sig i ett underläge i en anställningssituation och därför är det viktigt att förbättra de sökandes integritetsskydd. Frågan bifogas nedan i sin helhet. ------------------ Skriftlig fråga till justitieminister Thomas Bodström från Hillevi Engström När en person söker anställning vid en statlig eller kommunal myndighet blir ansökningshandlingen och därtill hörande bilagor att betrakta som allmänna handlingar. Även det som framgår vid referensundersökning liksom anteckningar vid intervjuer är offentligt. Vad som däremot framkommit under den senaste tiden är att det numera vanligt förekommande personlighetstesten och resultaten från desamma också anses vara en allmän handling, som kan begäras ut. Oavsett syftet och hur informationen används så är det något som kan kränka den personliga integriteten för den sökande. Resultat från något så personligt som ett personlighetstest bör kunna sekretessbeläggas. Det är uppenbart till men för en sökande om uppgifterna kommer ut till omvärlden. Samtidigt kan det vara nödvändigt att i vissa fall genomföra tester av olika slag för att pröva en persons lämplighet för en viss arbetsuppgift. Min fråga till statsrådet blir således: Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att säkra integriteten för dem som söker anställning vid statliga och kommunala myndigheter beträffande känsliga personliga uppgifter? Hillevi Engström (m)

Ämnen

  • Arbetsliv