Pressmeddelande -

Per Schlingmanns tal vid MUFs förbundsstämma


2008-11-21, Eriksbergshallen, Göteborg

Det talade ordet gäller.
Trygghet i frihetens tid

Tack för möjligheten att få komma hit idag och få träffa er alla under den mycket viktiga politiska tid som vi nu är inne i. Med två år kvar till valet har vi lärt oss att de olyckskorpar som kraxat om att valet 2010 redan var avgjort, har fått gruvligt fel. Det är tydligt att det är jämnt i opinionen och att vi har att se fram emot två mycket intensiva år. Om någon någonsin trott något annat så står det i alla fall klart: det är match!

Och låt mig också få konstatera att det är roligt att få följa den spännande resa som ungdomsförbundet befinner sig i. Ni har förstått det som är grunden för varje politisk rörelse som vill företräda människor, oavsett om det är förstagångsväljare eller seniorer. För att få människors förtroende måste man förstå deras vardag och de problem de möter. Det kräver att man ständigt vågar ta intryck, tänka nytt och ompröva sina lösningar. Ni har haft modet att göra det och det ska bli mycket spännande att få fortsätta följa den resa ni befinner er på.

Moderata Ungdomsförbundet är ju Sveriges mest idéburna ungdomsförbund. Det tycker jag att ni ska vara stolta över. Och med tanke att jag befinner mig just här vill jag ta tillfället i akt att understryka idéernas betydelse i svensk politik och i förnyelsen av moderaterna.

Det har ibland hävdats att vi i förnyelsen av moderaterna skulle bry oss mer om fokusgrupper än de idéer vi vill vinna väljarnas förtroende för att genomföra.

Låt mig därför direkt påpeka något mycket viktigt: Vi moderater är fast förankrade i en positiv syn på människan där frihet och eget ansvar är viktiga byggstenar. Låt det inte råda någon tvekan om det. Den politiska utveckling vi har inlett har skett tack vare en stark tro på idéer snarare än tekniker. Idéerna - eller vad vi vill uppnå med politiken - är bergfast, samtidigt som vi är öppna i teknikerna.

Om detta vill jag tala med er om idag.

**********

Låt oss först börja i det faktum att de politiska partierna idag befinner sig i förändring. Eller snarare: vissa partier befinner sig i förändring. Partier idag kan sägas vara både smalare och bredare än tidigare. Moderaterna är idag - likt de flesta partier - smalare i den meningen att lika många inte längre är aktiva på samma sätt som för 30-40 år sedan, men samtidigt bredare i den meningen att fler åsikter och värderingar idag ryms inom partiet.

Dessutom består partiet mer tydligt av andra än enbart dem som är medlemmar. Ytorna mot andra delar av samhället öppnare. Vi ser hur sociala medier, bloggare, tankesmedjor och kultursidor idag diskuterar värderingar och idéer och politik på ett sätt som påverkar hur partierna utvecklar sin politik. Sverige är inte längre det homogena samhället med de stora korporativa strukturerna. Det är i grunden bra och sänker trösklarna för fler att delta i samtal och diskussion.

För att idéerna ska bli användbara är det är viktigt att så många som möjligt deltar i det politiska samtalet. Bredd är en styrka och vägen för moderaterna att bli ett större parti går genom att ta vara på våra olikheter och olika bakgrunder.

**********

Vad innebär det egentligen för ett politiskt parti att vara idéburet? För mig ligger det närmast till hands att ha en tydlig målbild att sträva mot. Ett mål dit man vill föra samhället. En tydlig riktning som blir vår kompass. Viktiga samhällsproblem vi vill göra något åt.

Det behöver inte innebära att man i alla lägen tvärsäkert kan välja mellan två alternativ. Om övertygelsen ligger i slutmålet beror vägen dit på vad som ger bäst resultat. I en viss med vissa förutsättningar kan det vara den ena vägen. På en annan plats kan det vara tvärtom. Det viktiga är att nå dit man vill komma.

Det här kan låta självklart men påfallande ofta i samhällsdebatten sätts likhetstecken mellan att alltid hålla fast vid samma position och att vara idéburen. Att tycka exakt samma sak år ut och år in ses ett tecken på konsekvens och tydlighet. Varje gång ett parti förändrar sin ståndpunkt, även om det bara är lite grann, kan användas som ett argument för att partiet glömt bort sina rötter. Tesens anhängare missar att positionsförflyttningar lika gärna kan vara en anpassning till nya förutsättningar och nya idéer.

Det är lätt att fastna i sina egna lösningar och lägga större vikt vid teknikerna än vid slutmålet. Moderaternas nya syn på arbetsrätten tjänar som ett gott exempel. Vi förändrade oss därför att det fanns sakliga skäl för att skifta fokus från arbetsrätten till i första hand de höga trösklar som gjorde att det för många inte lönade sig att arbeta. Vår grundläggande övertygelse rörde sig däremot inte. Fler människor ska få möjlighet att arbeta, utanförskapet minskas och arbetsgemenskapen bli större. Trygghet är - och har alltid - varit viktig för oss moderater.

Ett annat exempel rör den offentliga sektorn. Det har funnits övertoner i vår kritik av den. Lika förenklat som det är att påstå att den alltid för med sig någonting dåligt, är att säga att den aldrig för med sig någonting bra. I själva verket har vi moderater alltid sett värdet av verksamheter som finansieras gemensamt.


Det finns en rad myter om det eviga borgerliga motståndet mot alla de sociala reformer som byggt upp Sverige. Det är inte sant i sak men socialdemokraterna vill - självklart - gärna ha in oss i den fållan. Ibland har vi tyvärr också själva odlat den myten i något slags romantiskt skimmer om den eviga oppositionsrollen.

Som moderater kan vi istället vara stolta över vår samhällsmodell. Under efterkrigstiden har vi byggt ett land som på många sätt fortfarande är en förebild internationellt och som står sig väl i de flesta internationella undersökningar. Som moderater har vi bidragit till detta i kommuner, landsting och riksdag.

Politiken kan aldrig frånhända sig ansvaret för samhällsutvecklingen. Den kan inte retirera från sitt ansvar när det gäller missförhållanden som ofta beror på tidigare politiska beslut eller hur till exempel trygghetssystemen fallerar. Inte heller kan den undvika att kritisera att det offentliga ibland har fått dominera det privata.

Där har vi aldrig vikt. Och det ska vi inte göra i framtiden heller.


**********

Det säkraste sättet att göra idéerna meningslösa är att inte fortsätta tolka dem efter vår samtid.

Min slutsats är därför att man som politiker inte ska vara rädd för att våga utmana sig själv och förändras om det är sakligt påkallat. Pragmatism ska ses som något positivt. För att uppfattas som konsekvent i en tid av omdaning till och med måste man våga utmana sig själv ibland. Annars kommer omvärlden med tiden att springa ifrån en.


Dessutom kommer man att missa att adressera de nya samhällsproblem som växer fram med tiden. I takt med förändringarna i samhället så uppstår nya problem som innebär ofrihet och som beskär medborgarnas möjlighet att forma sina liv efter eget huvud.

Också på det området finns det behov av fortsatt förnyelse för hela borgerligheten. Under snart tjugo års tid har den främsta frågan av ideologisk karaktär rört skiljelinjen mellan stat och individ. Det handlar om frågor som skatteuttag, lagstiftningens omfattning och vilka tjänster det offentliga ska erbjuda.

Det här är fortsatt viktiga frågeställningar som är intressanta för alla som vill öka människors frihet. Det är däremot inte den enda frågeställningen som är intressant. Jag skulle till och med vilja säga att den för de flesta människor i dagens Sverige inte ens är den allra viktigaste frågeställningen.

Anledningen är att ingen kan ha missat att Sverige har förändrats i liberal riktning under de senaste decennierna. Människors frihet och egenmakt har stärkts på en rad områden. DDR-Sverige har försvunnit och vi ser inte längre statliga monopol vart vi än tittar eller hot om förstatligande av näringslivet.

Sveriges utveckling innebär inte på något sätt att vi är klara med frihetsreformer. Mer finns att göra för att människor i Sverige ska få större möjligheter att bestämma över sina egna liv. Det handlar inte minst om att kunna erbjuda en bro tillbaka till arbetslivet för de människor som fortfarande befinner sig i utanförskap.

Däremot vittnar det om att det finns behov av att mycket tydligare börja se även de värderingskonflikter som finns på andra områden i samhället. Konflikten mellan arbete och bidrag är en sådan. Jag skulle vilja påstå att det idag är den allra främsta ideologiska skillnaden mellan oss moderater och socialdemokraterna.

Vi har idag en regering som genomför stora skattelättnader men med fokus på vanliga löntagare. Det är ingen slump eller ett utslag av valtaktik. Det har sin grund i en övertygelse om att det är rätt att det ska löna sig att arbeta och i en insikt om att om Sverige ska klara framtidens utmaningar så måste fler komma in på arbetsmarknaden. För mig är det ett tydligt utslag av en stark idémässig övertygelse.

Våra idéer är tidlösa men vägen för att nå fram måste alltid anpassas i takt med att samhället förändras. Den politiska kraften måste riktas mot olika mål i olika faser i samhällsutvecklingen. I en tid när utanförskapet har vuxit blir kampen för fler jobb den största frihetsfrågan. Idéerna lever, men miljön de verkar i förändras.


**********

I valet 2006 klarade alliansen av att göra en viktig inbrytning i den viktiga frågan om hur jobben ska bli fler. Vi behöver fler exempel på hur borgerligheten lyckas utmana den socialdemokratiska värderingshegemonin. Skolans kunskapsuppdrag, nytänkande inom sjukvården, låga skatter för låg- och medelinkomsttagare är alla frågor som rymmer viktiga värderingsmässiga konflikter. Dessutom kommer arbetslinjen att vara under fortsatt attack under hela mandatperioden.

På samma sätt måste vi vinna fler för idén att människor kan stå på egna ben. Vi moderater bär ett idémässigt arv av ansvarstagande och en politik som ser alla människors potential. I vårt Sverige är ingen människa förlorad. Det är inte acceptabelt att unga människor förtidspensioneras och stämplas som helt utan arbetsförmåga. Alla kan bidra med något. I Sverige ska det vara möjligt att bli något tack vare egna ansträngningar. Här ska betyda mer vart man är på väg än var man kommer ifrån.

I grund och botten finns vår tro på friheten. Därför ska politiken varken elimineras eller bli allomfattande, utan vara stark när den verkligen behövs. En modern syn på människans möjligheter ser en viktig bundsförvant i politiken när den används på rätt sätt.

På samma sätt är friheten till för alla, inte några få. Ibland beskrivs jämlikheten i det svenska samhället som en belastning. Jag är övertygad om att den är en tillgång. Kan vi klara att kombinera en fortsatt jämlikhet och låga sociala trösklar med större rörlighet och fler som vågar så kan Sverige fortsätta att utvecklas som välfärdsland.

En viktig del i detta arbete är jämställdhet mellan könen. Trots att Sverige har hunnit långt på många områden finns det fortfarande viktiga utmaningar att adressera. Det handlar till exempel om osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor och ett ojämnt uttag av föräldraledigheten beroende på att familjer ofta saknar ekonomiska möjligheter att göra andra val.

Det handlar om trygghet i frihetens tid. Vårt mål är ökad frihet. Men utan trygghet är friheten ofta bara tomma ord. Inte för alla men för många. För att friheten ska nå hela Sverige måste vi inse att trygghet och frihet går hand i hand. Genom att skapa förutsättningar för trygga människor får vi fria människor. Trygghet leder till en beredskap att ta risker och utnyttja nya möjligheter. Det leder till en ökad rörlighet och ett land där social rörlighet är ett grundläggande fundament.

I vårt idémässiga arv finns också en tydlig tradition om vårt ansvar för vår miljö och vårt ansvar för Sveriges tradition att som litet land ha ett stort inflytande. Internationellt ska Sverige visa solidaritet med dem som lever i ofrihet och fattigdom och ställa krav på dem som förtrycker och förminskar. Därför genomför vi också nu de största reformerna någonsin av den svenska biståndspolitiken.

Det är också därför vi så tydligt prioriterar miljö- och klimatfrågorna såväl i Sverige som internationellt. Vi har nu en moderatledd regering som på allvar är engagerad i internationella processer och där det är självklart att Sverige ska tillhöra EU:s inre kärna. Vi ser inte Sverige som en isolerad ö utan utvecklar nu utrikespolitiken för att värna Sveriges intressen i världen.

Vi bär alla ett ansvar för att utveckla vår politik för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Vi gör det med stöd av de värderingar om frihet, marknadsekonomi och rättstat som har sig skapa de mest demokratiska, livskraftiga och rättvisa samhällena i världen.

Jag ser fram emot att få göra det tillsammans med ett piggt och vitalt ungdomsförbund.

Tack!

Ämnen

  • Politik