Pressmeddelande -

von Sydow skriver brev till Jutterström om Grynets Megashow

- På vilka grunder valde SVT att inte sända inslaget med justitieminister Thomas Bodström i programmet Grynets Megashow den 24 september? Det frågar den moderate riksdagsledamoten Henrik von Sydow i dag i ett brev till SVT:s VD Christina Jutterström. - Fredagen den 24 september beslutade SVT att låta ett planerat inslag med justitieminister Thomas Bodström, i programmet Grynets Megashow, utgå. SVT:s projektledare uppgav att inslaget ansågs olämpligt mot bakgrund av den uppmärksammade rymningen från Mariefredsanstalten den 23 september. - Beslutet reser frågor om SVT:s oberoende och integritet. Just därför är det angeläget att SVT försäkrar sig om att beslutet präglades av den självständighet och den frånvaro av partipolitiska kopplingar som ska känneteckna statstelevisionen. Brevet bifogas nedan i sin helhet. 2004 09 25 Till SVT:s VD Christina Jutterström Yttrandefriheten och tryckfriheten är centrala värden i fria och demokratiska samhällen. Tankefrihet och informationsfrihet är fundamentala för bevarandet av ett fritt och öppet samhälle. En fri åsiktsbildning och fritt utbyte av kunskap, värderingar, idéer och erfarenheter av allt från forskning till granskning av makten bidrar till den dynamik som är grunden för mänsklig utveckling och samhällelig civilisation. Av grundläggande vikt i detta sammanhang är att media är fria från statlig styrning. Fria medier är en förutsättning för att t.ex. informations- och pressfriheten skall kunna fungera som uttrycksmedel för människors tankar och samhällsengagemang och som kontroll av den offentliga maktutövningen. Fredagen den 24 september beslutade SVT att låta ett planerat inslag med justitieminister Thomas Bodström, i programmet Grynets Megashow, utgå. SVT:s projektledare uppgav att inslaget ansågs olämpligt mot bakgrund av den uppmärksammade rymningen från Mariefredsanstalten den 23 september. Beslutet reser frågor om SVT:s oberoende och integritet. Just därför är det angeläget att SVT försäkrar sig om att beslutet präglades av den självständighet och den frånvaro av partipolitiska kopplingar som ska känneteckna statstelevisionen. Med anledning av det inträffade bör SVT öppet redovisa på vilka grunder man valde att inte sända inslaget med justitieminister Thomas Bodström. Henrik von Sydow riksdagsledamot (m) Riksdagsledamot Henrik von Sydow 0702 - 15 67 01

Ämnen

  • Politik