Gå direkt till innehåll
Modexas cirkulära värdekedja -Ju tidigare samarbete desto snabbare når vi resultat vad gäller det totala fossila avtrycket.
Modexas cirkulära värdekedja -Ju tidigare samarbete desto snabbare når vi resultat vad gäller det totala fossila avtrycket.

Nyhet -

Vägen mot fossilfrihet

Samhället som helhet står inför en nödvändig omställning och alla kan göra något. Om vi dessutom samverkar kan vi nå önskad effekt snabbare. Med fokus på var vi enklast kan uppnå effekt fortsätter vi mot målet steg för steg.

En cirkulär ekonomi bevarar redan befintligt nyttjade resurser och möjliggör ett minskat fossilt avtryck. Över 50 procent av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från hantering av material, resurser och produkter, från gruva till avfall. Genom att förlänga livslängden, genom återbruk och uppgradering av befintliga produkter, till exempel genom stegvis renovering av flerbostadshus, kommer klimatpåverkan att minska. Det är en nödvändighet för att uppnå en hållbar framtid inom planetens gränser.

För att få gehör för ökat cirkulärt tänk, hög resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan, vill vi på Modexa arbeta brett, och på ett tidigt stadie interagera med alla intressenter i vår värdekedja. Vi arbetar successivt vidare med att, i samråd med samarbetsparter, identifiera och kvantifiera fler utsläppskategorier i vår klimatredovisning. Montörernas resor är en viktig del i Modexas värdekedja. Arbete pågår nu med att ersätta schablonvärdet för montörernas transporter med faktiskt körda transportkilometer samt bränsletyp. Därmed kan vi bedöma den faktiska klimatpåverkan och påverka där det ger störst effekt.

Styra mot en cirkulär värdekedja
Utifrån Modexas värdekedja och vårt långsiktiga klimatmål, görs en klimatredovisning enligt GHG-protokollet med basåret 2018. De idag tillgängliga underlagen för beräkning av klimatpåverkan, enligt Modexas utsläppskategorier, har samlats in och sammanställts. Sedan den första klimatredovisningen har den katalytiska förbränningens bidrag inkluderats i årsutfallen, vilket gett en ökning i scope 1 samt i scope 1-3.

Klimatredovisning
Med hänsyn tagen till uppdatering med katalytisk förbränning så har klimatpåverkan sedan basåret 2018 minskat totalt med 31 % (228 ton CO2e).

Minskningen har erhållits

• Genom konvertering från oljeuppvärmning till fjärrvärme i produktionsanläggningen i Västerås. (Glädjande för Modexa och hela Västerås är att fjärrvärmeanläggningen förbättrat sin prestanda och levererar fjärrvärme med betydligt lägre fossil klimatpåverkan).
• Successiv övergång till HVO (förnybar diesel) för köpta lastbilstransporter.
• Tjänsteresornas klimatpåverkan har också minskat pga Corona-pandemin.

För att i linje med vår målsättning kunna vara fossilfria, men givetvis också vara närvarande och besöka våra kunder, så har vår bilpolicy uppdaterats till elbilar. Därmed kommer hela tjänstebilsflottan att vara fossilfri till 2024. Även de små stegen räknas och vår dieseltruck tankar numera HVO och kommer påverka 2021 års utfall.

Modexas klimatmål

• Fossilfritt Modexa (scope 1-2) till 2025 och därefter görs en klimatkompensation för de utsläpp som inte kunnat reduceras.
• Minskning i scope 3 med 70 % till 2030 på samma identifierade kategorier som ursprungligt basår 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Kathrin Espelin, Hållbarhetsstrateg, Modexa Tel. 033-23 33 51, ann-kathrin.espelin@modexa.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Torgny Hellberg

Torgny Hellberg

Presskontakt Koncernchef 033-232201

Modexa - Renovering medan livet pågår - Ett smartare, humanare och mer lönsamt sätt att renovera lägenheter!

Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med fokus på Hållbarhet – På riktigt, enligt strategin vi benämner Stegvis renovering. Återbruk, prefabricerade koncept, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster gäller i alla våra uppdrag. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med stöd i omställningen av deras underhållsstrategier, förstudier och underhållsplanering samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

Modexa AB
Ramnåsgatan 1
501 10 Borås