Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - september 2004

· Omsättningen 126,3 MSEK (145,0 MSEK) · Rörelseresultatet 2,6 MSEK (4,8 MSEK) · Diggiloo, som var sommarens stora schlagerkonsert genomförde totalt · 17 spelningar på 15 konsertplatser under juli. Föreställningen sågs av nästan 60.000 personer, men nådde inte ekonomiskt upp till de högt ställda målen bla på grund av mycket tuff konkurrens av bla sommarturnén med Gyllene Tider samt dåligt sommarväder. Projektet gav ett kraftigt minusresultat och är en stor anledning till den negativa resultatutvecklingen mot föregående år och förväntan. · Två bröder emellan, som är Krister Claessons senaste nyskrivna buskis, hade premiär på Vallarnas friluftsteater. Föreställningarna på Vallarna möts återigen av mycket goda recensioner i tidningarna. · Magnus Ugglas nya krogshow på Rondo, Stulen kärlek med Annika Andersson och Laila Westersund på Lisebersteatern och Fångad på nätet på Oscarsteatern med bla Robert Gusavsson får alla fantastisk kritik och försäljningsrekord noteras. · Den norska verksamheten fortsätter att visa minusresultat. Saturday Night Fever som hade premiär i september får lysande publik- och kritikeromdömen, men produktionen, som ska fortsätta även i Sverige och Danmark drabbas av oförutsedda kostnadsökningar på 0,9 MSEK. · Företagsledningen och styrelsen tror på en vinst för helåret, men resultatet kommer inte att vara i nivå med målen på grund av bla sommarens dåliga resultat. Koncernbeskrivning 2Entertains kärnverksamhet är att på ett lönsamt sätt initiera, producera, marknadsföra och sälja kvalitativ underhållning till en bred publik på olika mötesplatser. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge med visionen att underhålla och beröra i en ledande position i Skandinavien. Verksamheten drivs i huvudsak i två dotterbolag, 2Entertain Sverige AB, som driver alla svenska projekt och 2Entertain Norge AS, som driver projekten i Norge. Koncernen äger en tredjedel i teatern Chat Noir AS och 50% av Oscars-teatern AB som båda har egna operativa ledningar. 2Entertain har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och huvudkontor i Falkenberg. Sammanfattning av verksamheten 2Entertains verksamhet är uppdelad i två marknader; Sverige och Norge. Sverige Januari-september Nettoomsättning 114,3 MSEK (130,2 MSEK) Rörelseresultat 5,0 MSEK (6,3 MSEK) Tredje kvartalet är normalt sett ett starkt kvartal, men på grund av att sommarturnén Diggiloo inte sålde i tillräcklig omfattning, viker resultatet mot föregående år och budget. Under årets tredje kvartal har följande produktioner spelats i egen regi eller med samarbetspartners: Två bröder emellan, Vallarnas friluftsteater, Falkenberg Två bröder emellan, Liten Sverigeturné Diggiloo - schlagerturnén, Stor Sverigeturné Best in show med Magnus Uggla, Rondo, Göteborg Fångad på nätet, Oscarsteatern, Stockholm Stulen kärlek, Lisebergsteatern, Göteborg Fame The Musical, Slagthuset, Malmö Två bröder emellan, Nöjesteatern, Malmö Lill-Babs jubileumsshow, Hamburger Börs, Stockholm Norge Januari-september Nettomsättning 12,0 MSEK (14,8 MSEK) Rörelseresultat -2,4 MSEK (-1,8 MSEK) Under årets tredje kvartal har följande produktioner spelats i egen regi: Saturday Night Fever, Chat Noir, Oslo Manligt intellekt, Norgeturné, Norge Stor produktionskapacitet har gått åt till att förbereda produktionen på Color Line som genomförs efter årsskiftet. Förberedelserna för höstens storsatsning på musikalen Saturday Night Fever har slutförts och premiären mottogs mycket väl av publik som press. Musikalen är planerad att gå på turné i Norge för att sedan gå vidare till Sverige och Danmark. Totalt är 450 föreställningar planerade och beräknas ses av ca 400.000 personer under nästan tre år. Framtiden Nöjesbranschen har genom åren vuxit med 2-3 gånger BNP. Nöjesbranschen i Skandinavien är som tidigare redovisat fragmenterad. Många små regionala aktörer utan stordriftsfördelar dominerar marknaden. 2Entertains affärsmodell är att bygga s k serier, dvs att bokstavligt talat sätta hjul på produktionerna och på det sättet nå en geografiskt större avsättningsyta. Den här affärsmodellen gör att de fasta uppsättningskostnaderna slås ut på flera föreställningar. Därmed sänks break-evennivån och detta leder då till ökad intjäningsförmåga. Det kommer att vara av avgörande betydelse i 2Entertains ambition att öka marknadsandelarna och dessutom vidga marknaden. Parallellt med detta pågår ett reformeringsarbete internt i bolaget för att bredda intäktsmassan/tilläggsförsäljningen. Med rätt fokus är styrelse och företagsledning övertygad om att här finns en stor resultatförbättringspotential. Några av de 25-talet produktioner som företaget sätter upp per år kommer inte att nå förväntade mål. Konkurrenters agerande, externa faktorer såsom väder, konjunktur och allmän politiska förändringar, påverkar försäljningen. I några fall är 2Entertain tvingade att göra ekonomiska åtaganden för att kunna genomföra produktioner. Dessa åtaganden kan leda till större riskexponering än normalt om produktionen inte säljer i den omfattning som man hoppats på. Företagsledningen jobbar nu aktivt med att riskeliminera genom att dels genomföra förmarknads-studier och dels genom noggrann uppföljning av försäljning under produktionsgenomförande. Två heltidstjänster (en controller och en försäljningschef) har inrättats för att på daglig- som veckobasis följa upp marknadsföringsinsatser och försäljningsstatistik. Sammantaget så kommer detta att leda till att riskerna kommer att minska i framtiden. Ledningen förväntar sig i dagsläget ett positivt resultat för kvartal 4 och ett helårsresultat i linje med föregående år, som var företagets, historiskt sett, bästa. Finansiellt resultat för perioden januari-september Koncernens nettoomsättning under de först nio månaderna uppgick till 126,3 MSEK (145,0 MSEK) med ett resultat efter finansiella poster på 1,2 MSEK (3,7 MSEK) samt resultat efter skatt på 0,2 MSEK (1,7 MSEK). Vinst per aktie uppgick till 0,02 kr (0,21 kr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 0,4 MSEK (0,4 MSEK) med ett resultat efter finansiella poster på -0,6 MSEK (-2,4 MSEK). 2Entertains intresseandel i Chat Noir AS har givit avkastning i form av utdelning avseende verksamhetsåret 2003 med 0,3 MSEK samt resultatandel på 0,1 MSEK före goodwillavskrivningar. Detta redovisas enligt kapitalandelsmetoden mot bolagets egna kapital. Intresseandelen i Oscarsteatern AB har påverkat 2Entertains resultat med -0,1 MSEK före goodwillavskrivningar. Även detta redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Bolaget har i mars utnyttjat bolagststämmans bemyndigande och genomfört en riktad nyemission, genom apport, där bolagets aktiekapital ökat med totalt 200 000 kr, i samband med förvärv av andelar i intressebolag. Bolagsstämman har beslutat att emittera ett skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av 500 000 st aktier i bolaget. Emissionen sker utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Ekonomisk rapportering Nästa rapport presenteras 9 februari 2005. Denna delårsrapport har varit ej föremål för granskning av bolagets revisorer. Falkenberg den 28 oktober 2004 Göran Grell VD 0706-358107, goran.grell@2entertain.com

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier med FNCA Sweden som Certified Adviser.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Se mer på www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group och Ballbreaker. Wallmans Group driver fem arenor för mat- och showupplevelser där fyra av arenorna erbjuder gruppens egna dinnershow-koncept Wallmans och Golden Hits – se www.wallmans.com och www.goldenhits.se och på den femte – se www.hamburgerbors.se - skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor erbjuds också för galor och företagsevent. Ballbreaker är ett modernt aktivitetscenter på Kungsholmen i Stockholm med tillhörande mat- och dryckesservering – se www.ballbreaker.se.

Kontakter

Ia Lindahl Idborg

Presskontakt Kommunikationschef/IR & Presskontakt Moment Group 070-181 59 71