Nyhet -

Monyx förvaltningskommentar december 2018 – Dyster avslutning på skakigt börsår

Börsåret 2018 fick en dyster avslutning med fallande kurser på världens aktiemarknader.

Nedgången skedde mot bakgrund av generellt höga värderingar. Samtidigt påverkades marknaderna negativt av bland annat svagare ekonomisk statistik i Europa, politisk oro kring förhandlingarna kring det brittiska EU-utträdet, och av handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Dessutom tyngdes marknaden av osäkerhet kring hur mycket den amerikanska centralbanken kommer att höja räntan framöver.

Sammantaget sjönk ett brett globalt aktieindex med nära åtta procent under månaden mätt i lokala valutor. I svenska kronor blev nedgången ännu större, drygt nio procent, då den svenska kronan stärktes något.

De amerikanska aktiemarknaderna utvecklades särskilt svagt under månaden. För amerikanska aktier blev december 2018 den sämsta decembermånaden på sedan 1931.

Aktier i tillväxtmarknader, liksom den svenska aktiemarknaden, klarade sig något bättre, men drabbades ändå av nedgångar på mellan tre och sex procent.

På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot både dollarn och euron. Kronan stärktes efter att Riksbanken höjt den svenska reporäntan för första gången sedan 2011, från -0,5 procent till -0,25 procent.

Trots Riksbankens räntehöjning sjönk svenska statsobligationsräntor under månaden, drivet av lägre internationella räntor och ökad osäkerhet om konjunkturen. Samtidigt bidrog konjunkturutvecklingen och de svaga aktiemarknaderna till ökade kreditspreadar och svag utveckling för företagsobligationer.

Vårt agerande i förvaltningen i december

Monyx Strategifonder påverkades under månaden av den svaga utvecklingen för globala aktier, och hade under december månad negativ utveckling.

Under året har vi gradvis minskat aktieexponeringen i våra strategifonder. Vi har under december ytterligare dragit ned vår aktieexponering något, mot bakgrund av den ökade osäkerheten på aktiemarknaden.

Vi har under månaden dessutom avyttrat våra exponeringar mot alternativa tillgångsslag, då dessa inte motsvarat förväntningarna utan bidragit negativt till Strategifondernas avkastning.

Vår tro om den närmaste framtiden

De finansiella marknaderna befinner sig i ett osäkert läge. Å ena sidan innebär osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen att marknaden ifrågasätter den framtida vinstutvecklingen hos börsbolagen, vilket tynger aktiemarknaderna.

Å andra sidan är aktiemarknaderna efter kraftiga nedgångar nu tekniskt översålda, samtidigt som pessimismen är utbredd. Det talar för en rekyl uppåt på marknaderna den kommande tiden.

Sammantaget menar vi att en uppgång i aktiemarknaderna under våren kommer att ge möjligheter att fortsätta att gradvis dra ned risker och aktieexponering i fonderna.

Samtidigt har de fallande aktiekurserna inneburit att värderingarna nu är attraktiva på en del aktiemarknader, medan de är fortsatt höga på andra marknader, vilket ger möjligheter till intressanta placeringsmöjligheter.

Vi har i våra Strategifonder en övervikt mot den svenska aktiemarknaden då den svenska aktiemarknaden är relativt attraktivt värderad. Vi har samtidigt en undervikt mot det amerikanska tekniktunga Nasdaq-indexet. Amerikanska teknikaktier är enligt vår bedömning högt värderade efter flera års stark uppgång.

För en svenskbaserad placerare utgör dessutom den svaga kronan en risk, då en kronförsvagning skulle påverka våra placeringar i utländska aktier negativt. Vi har därför valutasäkrat en del av vår globala aktieexponering för att begränsa genomslaget av en starkare krona.

Peter Gummesson, Förvaltningschef

Om förvaltningsteamet: Peter Gummesson är förvaltningschef för Monyx kapitalförvaltning. Marcus Swenning är ansvarig förvaltare för Monyx Svenska Aktier. Tom Santamaria Olsson är chef aktieförvaltning och ansvarig förvaltare för Monyx Strategi Offensiv. Monyx Strategifonder teamförvaltas av Peter Gummesson, Tom Santamaria Olsson, Marcus Swenning och Stefan Pari. Räntefonden Monyx Aktiv Ränta förvaltas av Peter Gummesson och Stefan Pari.

Riskinformation Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans