Blogginlägg -

Framtidens företagstjänster - 4 konsekvenser av en digitaliserad industri

Med synsättet att digitalisering är ett förhållningssätt och en förmåga att tillgängliggöra och skapa värden av tillgänglig teknik så finns det fyra tydliga konsekvenser som sammanfattar en digitaliserad industri: (Från ”Den Tredje Vågens Automation” som är en rapport som togs fram inför uppstarten av det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell IT och Automation.)

1. Ökad transparens i värdesystemen och därmed ökad kunskap om kundernas behov 

2. Ökad produktivitet 

3. Behovet av nya affärsmodeller 

4. Förmågan att nyttogöra den nya tekniken

De yrkesgrupper som idag omfattar advokater, redovisningskonsulter och revisorer, är på intet sätt fredade i den digitala revolutionen. I viss utsträckning har branscherna börjat använda sig av den tredje vågens IT. Chefer och medarbetare är inte längre bundna av en specifik arbetsplats för att utföra sitt arbete utan kan via mobil, lap top och molnbaserade applikationer arbeta varsomhelst. Redovisningsbyråerna har i stor utsträckning börjat använda molnbaserade bokförings- och affärssystem vilket möjliggör att dela både information och arbetsuppgifter med kunderna på ett nytt sätt. Uppskattningsvis 25% av alla små företag är idag användare av ett molnbaserat redovisningssystem. Direkt eller genom sin redovisningsbyrå.

Som en följd av möjligheten att dela information och effektivisera inmatningen har också start-ups för att effektivisera informationsöverföringen (t. ex. Mr. Shoebox) eller inmatningen (t. ex. Dooer) poppat upp. Någon större innovation handlar det dock inte om än så länge då det mest handlar om att använda tillgänglig teknik i den tredje vågens IT.

Trots att information kan delas på ett effektivt sätt så är det fortfarande vattentäta skott mellan olika kompetenser, t. ex. mellan advokatbyrån och revisionsbyrån, vilket gör att det fortfarande är upp till kunden att kunna identifiera och formulera sitt behov. Bokföring är fortfarande i första hand en process som resulterar i tillbakablickande information i form av månadsrapporter och periodisk rapportering till myndigheter trots att den omfattande data som ackumuleras utgör en källa till proaktiv rådgivning om den analyseras på rätt sätt.

future_of_the_professions

Idéer om vilka förändringar som branschen står inför saknas dock inte. I den nyligen utkomna boken ”The future of the professions” görs en samlad genomgång av hur digitaliseringen kommer att förändra arbetet för experter av olika slag ”When AI and the internet meets the professions”. I boken beskrivs bl a sex olika modeller för hur expertkunskap kan produceras och distribueras. En stor anledning till att innovationen inom kvalificerad rådgivning inte kommit så långt torde vara hur dessa verksamheter är organiserade idag. 

En stor anledning till att innovationen inom kvalificerad rådgivning inte kommit så långt torde vara hur dessa verksamheter är organiserade idag. Den dominerande formen är fortfarande partnerskapsmodellen där experten befinner sig längst upp i en pyramidliknande hierarki. I egenskap av ägare av relationen till kunden kan experten profitera på den marginal som finns mellan lönekostnad för anställda konsulter och det kunden de facto betalar. Genom att premiera hårt arbete med karriärmöjligheter inom partnerorganisationen uppstår substantiella arbitrage.

Digitaliseringen innebär potentiellt en fundamental förändring av detta förhållande. I framtiden kommer relationen till kunden att finnas hos den som på det mest effektiva sättet kan förse kunden med den information och rådgivning som behövs för att bli konkurrenskraftig. Experten kopplas in när dennes kunskap är behövd och förväntas dela med sig av denna på ett sätt som gör den tillgänglig för flera. Genom att dela information, och i takt med att maskinen blir allt intelligentare, så höjs barriären för när en mänsklig expert behövs.

En stor svaghet i förmågan att skapa innovation inom dessa branscher är även självbilden som många experter har. Det är förståligt att det kan vara svårt för en eftertraktad expert inom t ex skatteområdet att acceptera att en maskin kommer att kunna göra en stor del av analysen inom ett par år. Det främjar inte utan motverkar snarare innovation.

För att åstadkomma innovation så krävs också helt andra kompetenser än de som man vanligtvis finner i en miljö med advokater, revisorer m.m. Det saknas helt enkelt kompetens i organisationen för att fullt ut förstå möjligheterna.

Vissa arbetsmoment är enklare att förstå hur de kommer att förändras än andra. Enligt studien som Stiftelsen för strategisk forskning sammanställt så är sannolikheten för att yrket redovisningsekonom kommer att försvinna inom 20 år 97%. Det är naturligt att manuell inmatning av information från exempelvis en faktura kommer att försvinna.

Den intressanta frågan är alltså inte om det kommer att ske förändringar i form av ökad produktivitet och lägre kostnader för kunden utan vad som kommer att vara den stora innovationen.

På Moretime är vi övertygade om att förändringarna inte kommer att ske i form av en evolution av de befintliga systemen utan den kommer att vara betydligt större och gå långt utöver det som kan förutspås som självklart.

Verklig innovation kommer att uppstå när man lyfter blicken och frågar sig hur man bäst kan stötta entreprenörer. På vilket sätt kan den digitala tekniken användas för att hjälpa entreprenören och företaget att lyckas? För att kunna göra det måste man lägga alla förutfattade meningar om hur saker och ting ska vara åt sidan och istället tänka nytt. Nya affärsmodeller, nya organisationsformer, nya intäktskällor och helt nya tjänster. Nya affärsmodeller, nya organisationsformer, nya intäktskällor och helt nya tjänster. För den som lyckas skapa ett nytt system som på riktigt stödjer entreprenören så finns det mycket att vinna. Möjligheten att skapa lojala digitala kunder genom att erbjuda tjänster som gör leverantören relevant varje dag och en viktig kugge i företagets liv innebär en enorm intäktspotential som går långt utanför de tjänster som man själv producerar.

I takt med att kostnaden för att producera information och rådgivning sjunker genom automatisering samt möjligheten till informationsdelning kommer det att bli allt svårare att ta betalt för detta. I en verklighet där en stor del av den output som idag kommer från revisions, advokat-, och redovisningsbyråer inte längre renderar några större intäkter så kommer behovet av att skapa värde för kunden som det går att ta betalt för öka.

Exakt vad det består av kommer framtiden att få utvisa men det är naturligt att detta är starkt kopplad till de utmaningar som entreprenörer och mindre företag har generellt, typiskt sett brist på tid och kompetens, finansiering och kostnadseffektiva inköp. Behov som snarare ökar än minskar i digitaliseringens kölvatten.

Detta inlägg var ett utdrag ur Moretime Groups VD-brev i januari 2016. Du kan läsa det i sin helhet här: VD-brev Special januari 2016

I nästa inlägg skriver jag om hur Moretime kommer att frigöra tid och kreativitet hos framtidens entreprenörer.

Tack för att du tog dig tid att läsa! Välkommen att kontakta mig om du har några frågor!

/Carl-Fredrik Morander, VD Moretime Group

Telefon: 08- 462 67 10 E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Ämnen

  • Ekonomi

Kategorier

  • moretime group

Kontakter

Carl-Fredrik Morander

Presskontakt Styrelseordförande 08- 462 67 10

Relaterat innehåll