Gå direkt till innehåll
Fortsatt många allvarliga it-incidenter

Pressmeddelande -

Fortsatt många allvarliga it-incidenter

MSB mottog 286 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter under 2020. Det visar årsrapporten för allvarliga it-incidenter som släpptes i dag.
- På grund av den omställning som pandemin medfört är det extra viktigt att tänka på grundläggande frågor som informations- och cybersäkerhet, kontinuitetsplanering och säkerhetsskydd, säger Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Sedan 2016 presenterar MSB årligen en sammanställning och analys av de rapporter om allvarliga it-incidenter som mottagits från statliga myndigheter. Myndigheterna ska skyndsamt rapportera it-incidenter som inträffat i deras informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation.

Pandemin påverkar incidentrapporteringen

Under 2020 mottog MSB 286 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter. Under 2019, 2018 och 2017 inkom 296, 297 respektive 281 rapporter om it-incidenter från statliga myndigheter. Årsrapporterna för it-incidenter 2020 baseras på de inrapporterade it-incidenter som MSB tar del av samt omvärldsbevakning och övriga inflöden. En analys av de rapporterade incidenterna för 2020 visar att:

  • Covid-19-pandemin förefaller inte bara ha påverkat informations- och cybersäkerheten genom hur och var vi arbetar utan även incidentrapporteringen.
  • Andelen rapporterade angrepp har minskat medan andelen incidenter relaterade till störningar i driftmiljö, mjuk- eller hårdvara eller rena handhavandefel har ökat.
  • Komplexa system och miljöer får större konsekvenser.

- Baserat på den inkomna rapporteringen bedömer MSB att myndigheterna bland annat behöver höja lägstanivån, analysera beroendet till externa leverantörer och se över sin incidenthantering och incidentrapportering, säger Åke Holmgren.

Utmaningar mot en säker och robust informationshantering

Den digitala utvecklingen i Sverige och i världen går på många plan mycket fort och de statliga myndigheterna bedriver sedan många år olika digitaliseringsarbeten. På samma sätt som denna utveckling kan föra med sig fördelar kan den också föra med sig nya eller förändrade hot. Detta har blivit extra tydligt under det gångna året i och med covid-19-pandemin. Exempelvis har smittskyddsåtgärder inneburit att hemarbetet har ökat.

- Den digitala utvecklingen har gjort att många kunnat utföra sina arbeten trots rådande omvärldsläge, men det har också fört med sig att organisationer i större omfattning behövt tillgängliggöra interna system för fjärruppkoppling och hastigt införskaffa eller utöka tekniska tjänster, avslutar Åke Holmgren.

Mer information om it-incidentrapporteringar 2020 finns på MSB:s webbplats

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig