Gå direkt till innehåll
MSB ska förbereda nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation

Pressmeddelande -

MSB ska förbereda nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation

MSB har fått ett regeringsuppdrag som rör förberedelser för nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation. I regeringsuppdraget ingår att presentera förslag på hur en långsiktig samverkansstruktur för samhällsviktig verksamhet, forskarsamfundet och näringslivet inom cybersäkerhet kan se ut.

Det nationella samordningscentret kommer att stödja EU:s nyinrättade kompetenscentrum för cybersäkerhet. Det kan exempelvis gälla utformning av EU-program inom cybersäkerhetsforskning och innovation. Centret kommer att främja svenska ansökningar till cybersäkerhetsutlysningar från EU-programmen Horizon Europe och Digital Europe.

– Vi ser fram emot att tillsammans med forskare och leverantörer bidra till kompetensutveckling, spetsforskning och innovationer inom cybersäkerhet. I förlängningen ökar vi motståndskraften mot cybersäkerhetsincidenter i våra samhällsviktiga tjänster och för allmänheten, säger Linda Ericson, enhetschef på MSB.

Genom att stimulera forskning och innovation inom cybersäkerhet i EU, får Sverige tillgång till cybersäkerhetskompetens, tillämpad forskning och cybersäkerhetsprodukter och tjänster. EU-satsningen kommer att sänka trösklarna för små och medelstora företag i Sverige att komma ut på marknaden och Sverige kan stärka sin konkurrenskraft inom området.

Regeringsuppdraget ska genomföras i samverkan med Vinnova och Digg och i dialog med RISE. Uppdraget ska redovisas till regeringen 17 november 2021.

Till Regeringsuppdraget (msb.se)

Ta del av pressmeddelandet (regeringen.se)

Faktaruta: Fakta om nationella samordningscentret

Syftet med centret är att stärka kompetensen och motståndsförmågan inom cybersäkerhet. Det ska öka Sveriges och EU:s konkurrenskraft och oberoende inom cybersäkerhet i förhållande till omvärlden. Exakt vilka målgrupper eller områden som omfattas av centrets arbete ska utredas men samhällsviktiga aktörer och inom akademi, forskarsamfundet, näringslivet, framförallt små och medelstora företag, samt myndigheter är prioriterade.

Sedan tidigare finns NIS-direktivet, i Sverige kallat NIS-regleringen, som ska säkra samhällets funktionalitet mot cyberhot, samt Cybersäkerhetsakten för att säkerställa att produkter, tjänster och processer med koppling till informationsteknologi håller en tillräckligt hög säkerhetsnivå.

Nästkommande EU-satsning är Europaparlamentets och rådets förordning (2021/887) om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum. EU-förordningen trädde ikraft 28 juni 2021.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN