Gå direkt till innehåll
Foto: Länsstyrelsen Örebro län
Foto: Länsstyrelsen Örebro län

Pressmeddelande -

Översvämningsutredningar i spåren av stormen Hans och den nederbördsrika sommaren 2023

Stormen Hans och de regnoväder som följde orsakade översvämningar på flera platser runt om i landet sommaren 2023. I fem län bedömdes översvämningarna vara mer omfattande och MSB gav uppdrag till länsstyrelserna att utreda översvämningarna. Nu är utredningarna från Jämtlands, Hallands, Dalarnas, Västmanlands och Örebro län färdiga.

MSB kan, som behörig myndighet för Översvämningsdirektivet, ge länsstyrelserna i uppdrag att genomföra utredningar efter omfattande översvämningar. Sommaren 2023 gav MSB fem länsstyrelser uppdraget att genomföra utredningar av översvämningarna som följde den nederbördsrika sommaren och i synnerhet stormen Hans. De utredningar som länsstyrelserna sammanställt visar att det var både skyfall och långvarig nederbörd som orsakade den översvämningsproblematik som inträffade runt om i landet.

- Utredningarna redovisar översvämningarnas omfattning och de konsekvenser som uppstått på bland annat infrastruktur, markanvändning, kulturarvet och människors hälsa. I de län där liknande händelser har inträffat förut har de tidigare erfarenheterna bidragit till en väl fungerande hantering av översvämningarna denna sommar. Utredningarna visar också att översvämningsproblematiken uppstod på flera håll till följd av att mindre vattendrag, som saknar vattendragskarteringar, svämmade över, säger Maria Dåverhög, handläggare på MSB.

  MSB ser ett fortsatt behov av att kartera vattendrag runt om i Sverige så att både kommuner och privata aktörer kan fortsätta det förebyggande arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar i samhället.

  Översvämningarnas konsekvenser på samhället

  De fem länen har påverkats på olika sätt. Åre samhälle drabbades av ett nattligt skyfall som utlöste en slamström, men vars effekter snabbt kunde avhjälpas. I Dalarnas län höll regnandet i sig, stora mängder nederbörd föll under längre tid och temporära skydd fick sitta uppe i flera veckor.

  Generellt har det varit svårt att få fram kostnader på skadorna som översvämningarna medfört, men utredningarna från både Halland och Västmanlands län uppger skador för flera hundra miljoner kronor. I synnerhet har jordbruket påverkats negativt i flera län, spannmål har fått kasseras eller fått sämre kvalitet och konsekvensen av vattensjuka marker kommer påverka produktiviteten även under 2024. I alla län påverkades framkomligheten.

  Flera stora järnvägssträckor och europavägar fick stängas av. Den direkta påverkan på människors liv och hälsa har dock varit mycket begränsad liksom påverkan på dricksvattenförsörjningen i länen.

  Utredningarna

  Utredningarna finns på MSB:s webbplats. Syfte med utredningarna är att lära av det inträffade och öka förmågan att hantera liknande händelser i framtiden Utredningarna kommer att användas som underlag till identifiering av områden med betydande översvämningsrisk som MSB genomför vart sjätte år enligt förordning (2009:656) om översvämningsrisker. Vid betydande översvämningar med omfattande konsekvenser för samhället ska MSB rapportera detta till EU.

  Fakta

  Kommuner kan söka statsbidrag från MSB för sitt förebyggande arbete mot översvämning, ras, skred och erosion. För 2024 har regeringen avsatt cirka 500 miljoner kronor för att förhindra och minska konsekvenserna av naturolyckor.

  Ämnen


  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

  Kontakter

  MSB:s presstjänst

  MSB:s presstjänst

  Presskontakt 010-240 44 44
  Anna Wennerström

  Anna Wennerström

  Presskontakt Pressansvarig
  Elin Bohman

  Elin Bohman

  Presskontakt Pressekreterare

  MSB

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  STOCKHOLM/KARLSTAD
  SWEDEN