Nyhet -

Långtidsdata ger hopp för patienter med spridd lungcancer

Tre år efter att studien Keynote-189 inletts är nästan en tredjedel av de som fått Keytruda (pembrolizumab) som kombinationsbehandling för avancerad lungcancer fortfarande vid liv. Störst skillnad i överlevnad visar gruppen utan PDL-1 uttryck, där fyra gånger fler överlevde med kombinationsbehandling jämfört med placebo. Detta är en stor patientgrupp som först förra året fick immunterapi som standardbehandling.

”Studien visar en mycket tydlig behandlingsfördel för den stora gruppen patienter med spridd icke småcellig lungcancer. Att en så stor andel av patienterna lever tre år efter start av behandling är mycket hoppingivande då detta är en patientgrupp som bara för några år sedan hade betydligt sämre behandlingsutsikter” säger Anders Vikström från Lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Under lungkongressen ”World Conference on Lung Cancer” som hölls sista veckan i januari presenterade MSD fyraårs uppföljningsdata med treårsöverlevnadsdata från fas-3 studien Keynote-189, första linjens behandling med Keytruda (pembrolizumab) i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed hos patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av icke‑skivepiteltyp hos vuxna vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK. De första resultaten från Keynote-189 publicerades 2018.

Fyra gånger fler överlevde i 3 år med Keytrudakombination i gruppen utan PDL-1 uttryck
I hela studiepopulationen visade kombinationsbehandling med pembrolizumab och kemoterapi på en treårsöverlevnad på 31,3 procent, att jämföra med 17,4 procent för jämförelsearmen med platina-baserad kemoterapi där en majoritet (117 av 206 patienter) i kontrollarmen fick efterföljande behandling med immunläkemedel. Pembrolizumab fortsatte därmed visa på signifikanta överlevnadsvinster (HR = 0.60 ; 95procent CI 0.50-0.72: P=inte presenterat; medianöverlevnad 22 månader (19,5-24,5 månader) vs. 10,8 månader (8,7-13,6 månader). I gruppen utan PD-L1 uttryck var treårsöverlevnaden 23,3 procent för Keytruda kombinationen jämfört med 5,3 för jämförelsearmen (HR = 0,52 ; 95 procent CI (0,37-0,72): P=inte presenterat; medianöverlevnad 17,2 månader (13,8-22,8 månader) vs. 10,1 månader (7-13,5 månader).

”Detta är den längsta tillgängliga uppföljningen av en immunonkologisk kombinationsbehandling i första linjen för avancerad lungcancer. Överlevnadsvinsten ses i hela gruppen och störst fördel jämfört med kontrollbehandlingen har patienter utan PD-L1 uttryck. Denna grupp, som representerar ungefär 40 procent av de med metastaserad icke-småcellig lungcancer, fick tillgång till immunterapi som standardbehandling först förra året. Detta är värdefull data och positiva nyheter för en mycket utsatt patientgrupp.”, säger Marcus Andersson, Medicinsk chef onkologi, MSD.

Om lungcancer
Lungcancer innebär att en cancertumör har bildats i en av lungorna. Sjukdomen kan sprida sig till andra delar av kroppen och bilda sekundära tumörer, så kallade metastaser. Det finns olika typer av lungcancer, men de vanligaste är icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer.

Lungcancer drabbar 4.000 personer årligen i Sverige, även aldrig-rökare. Det är den cancerform med högst dödlighet och diagnosen ställs ofta i ett sent skede (IV).

Om Keytruda
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt för behandling av vuxna patienter med:

Melanom

 • som monoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom.
 • som monoterapi för adjuvant behandling efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar (stadium III).

Icke‑småcellig lungcancer (NSCLC)

 • som monoterapi som första linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (tumour proportion score (TPS) ≥ 50 %) och som inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.i kombination med platinabaserad kemoterapi och pemetrexed som första linjens behandling av metastaserad icke‑småcellig lungcancer av icke‑skivepiteltyp vars tumörer inte är positiva för mutationer i EGFR eller ALK.
 • i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab‑paklitaxel som första linjens behandling av metastaserad icke‑småcellig lungcancer av skivepiteltyp.

 • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke‑småcellig lungcancer vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥ 1 % av tumörcellerna (TPS ≥ 1 %) och som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling innan de behandlas med pembrolizumab.

Klassiskt Hodgkins lymfom (cHL)

 • som monoterapi för behandling patienter med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV) eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV.

Kolorektal cancer(CRC)

 • som monoterapi som första linjens behandling hos vuxna med metastaserad kolorektalcancer som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch repair (dMMR).

Urotelial cancer

 • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.

 • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS).

Skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC)

 •  som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑flurorouracil (5‑FU) som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel skivepitelcancer i huvud och hals vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt metoden CPS.

 • som monoterapi för behandling av recidiverande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals vars tumörer uttrycker PD‑L1 i ≥ 50 % av tumörcellerna (TPS ≥ 50 %) och progression under pågående eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi.

Njurcellscancer (RCC)

 • kombination med axitinib som första linjens behandling av avancerad njurcellscancer.

Läs mer om pembrolizumab på fass.se

Ämnen

 • Medicinsk forskning

Kategorier

 • onkologi

Kontakter

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500

Relaterat innehåll